STUDIA STACJONARNE

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Program studiów I stopnia obejmuje 1560 godzin zajęć podstawowych w tym:

 • lektorat z łaciny (60 godzin)
 • lektorat z języka nowożytnego (120 godzin)
 • technologia informacyjna (30 godzin)
 • wychowanie fizyczne (30 godzin)

oraz zajęcia z innych dziedzin (archeologia – 30 godzin, oraz po 30 godzin historii sztuki i filozofii).

Ponadto Student historii jest zobowiązany do dokonania wyboru specjalności (od 600 do 690 godzin) i seminarium licencjackiego (60 godzin).

W toku studiów historycznych studenci biorą udział w różnego typu zajęciach: wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach, seminariach i lektoratach.

Wykłady kursowe mają charakter kursowy, a więc przygotowują studentów do egzaminu obejmującego daną epokę historyczną poczynając od starożytności a kończąc na XXI wieku. Ich głównym zadaniem jest zapoznanie słuchaczy z charakterem epoki. Zazwyczaj odbywają się dla studentów całego roku.

Wykłady monograficzne dotyczą wybranych zagadnień będących obiektem zainteresowań prowadzącego je wykładowcy. A zatem mogą koncentrować się na konkretnym zdarzeniu, miejscu lub osobie. W czasie tych wykładów studenci zapoznają się z najnowszym stanem badań w danej dziedzinie (często jeszcze niepublikowanymi wynikami pracy badawczej wykładowcy). Uczestniczą w nich studenci zainteresowani daną tematyką.

Konwersatoria stanowią uzupełnienie wykładów. Są to zajęcia służące dogłębnemu poznaniu danej epoki historycznej czy konkretnej tematyki w ramach specjalności. Polegają na dyskusji studentów z wykładowcą. Odbywają się one w małych grupach.

Seminaria licencjackie przygotowują do napisania pracy licencjackiej wieńczącej pierwszy etap studiów uniwersyteckich. Podczas tych zajęć studenci zapoznają się z tekstami i materiałami źródłowymi charakterystycznymi dla danej epoki historycznej, przy wsparciu promotora konstruują układ przyszłej pracy licencjackiej i dyskutują w gronie innych seminarzystów jej fragmenty.

Specjalności

W I semestrze studenci dokonują wyboru jednej z trzech specjalności: dyplomatycznej, nauczycielskiej lub turystyki kulturowej

Specjalność dyplomatyczna

Celem tego bloku jest zapoznanie studentów z genezą i ewolucją stosunków międzynarodowych poczynając od czasów świata antycznego do współczesności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wiek XX. Studenci poznają zagadnienia z zakresu teorii stosunków międzynarodowych, prawa dyplomatycznego i konsularnego, historii doktryn politycznych, pozwalające zrozumieć zachodzące zmiany w tych stosunkach. Uświadamia rolę i znaczenie historii w polityce państw Europy i świata.

Specjalność nauczycielska

Studia licencjackie ze specjalności nauczycielską uprawniają absolwenta do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej. W ramach specjalności studenci dogłębnie poznają dzieje Polski i świata. Ponadto uczestniczą w zajęciach z zakresu dydaktyki historii oraz psychologii. W programie specjalności znajdują się także takie przedmioty jak: pedagogika, podstawy prawa dla nauczycieli, edukacja regionalna czy historia wychowania. Studenci uczestniczą w praktykach pedagogicznych w szkołach podstawowych.

Specjalność turystyka kulturowa

Blok ten ma charakter interdyscyplinarny. Łączy historię odkryć geograficznych i podróżowania oraz historię sztuki z krajoznawstwem. Uczestnicy bloku znacznie poszerzą swoją wiedzę o wybranych, najatrakcyjniejszych regionach świata. Wiedza teoretyczna oraz wiele praktycznych umiejętności uzyskanych podczas warsztatów badawczych, warsztatów historyczno-krajoznawczych (zajęcia plenerowe, objazdy) pozwolą na spożytkowanie ich w różnych profesjach i rolach społecznych.

Programy studiów I stopnia:

 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Studia II stopnia – magisterskie stanowią propozycję dla absolwentów studiów licencjackich. Studia trwają 4 semestry i kończą się nadaniem stopnia zawodowego magistra.

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na studia drugiego stopnia (magisterskie) HISTORIA. Program oferuje blok zajęć wspólnych dla wszystkich Studentów (przedmioty uzupełniające i poszerzające wiedzę ze wszystkich epok) oraz jedną z trzech specjalności do wyboru. Pozwalają one na nowo odkryć piękno, ale i praktyczny wymiar historii, zgodnie ze znanymi sentencjami: Historia magistra vitae est oraz Historia testis temporum.

Studiowanie historii w Instytucie Historii UŁ nauczy Państwa wielu ważnych – a często niedocenianych na innych szczeblach edukacji – umiejętności przydatnych we współczesnym świecie, tj. na przykład analizowanie tekstów i obrazów, także filmowych; pozwoli podjąć próbę udoskonalenia istniejących scenariuszy oraz napisania własnego. Poznają Państwo zasady pisania różnych tekstów, nauczą się dyskutować według reguł obowiązujących w różnych typach debat, będą prowadzić negocjacje. Podejmą Państwo próbę zorganizowania pracy grupowej, cenionej obecnie w wielu środowiskach, zarówno akademickich (granty), jak i innych (liczni pracodawcy). Studia umożliwią Państwu zgłębienie tajników kodów i symboli kultury, zapoznają z dziełami sztuki i muzyki, pozwolą na poznanie elementów życia codziennego w poprzednich epokach.

Będą Państwo brali udział w wyjazdach umożliwiających kontakt z „żywą historią” oraz w spotkaniach z interesującymi gośćmi. Będą mogli również wybrać Państwo typ pracy magisterskiej (klasyczna lub projektowa).

Specjalności

W I semestrze studenci dokonują wyboru jednej z trzech specjalności: kulturowo-popularyzatorskiej, redakcyjno-badawczej lub nauczyciel­skiej, ukończenie której daje upraw­nienia do nauczania dwóch przedmiotów historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

PROGRAMY STUDIÓW  II STOPNIA:

Czym zajmuje się wojskoznawstwo?

 • łączy dorobek i metody badawcze różnych dyscyplin naukowych
 • analizuje historię sztuki wojennej, specyfikę współczesnych konfliktów i struktur bezpieczeństwa narodowego
 • bada rolę ekonomii, logistyki i mediów w konfliktach wojennych

Studenci

 • uczą się rozpoznawać rodzaje obecnych zagrożeń bezpieczeństwa i pokoju światowego
 • analizują mechanizmy konfliktów oraz zmieniające się przez wieki sposoby prowadzenia wojen
 • pozyskują praktyczne informacje dotyczące funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, formacji mundurowych oraz instytucji zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa narodowego
 • uczestniczą w zajęciach praktycznych, jak np. zajęcia poligonowe czy sztuki walki

Perspektywy po studiach – kilka pomysłów

 • praca w placówkach administracji państwowej, w formacjach mundurowych
 • praca na etatach cywilnych w Siłach Zbrojnych RP
 • kariera żołnierza zawodowego
 • kariera w prywatnych firmach czynnych w sektorze bezpieczeństwa
 • zatrudnienie w muzeach, skansenach wojskowych, placówkach kulturalnych
 • stanowiska w mediach czy przy produkcjach filmowych

I stopień

 • Architektura obronna I (do końca XVIII w.)
 • Architektura obronna II (fortyfikacje XIX i XX w.)
 • Archiwistyka wojskowa i cyfrowe źródła informacji
 • Bronie główne wojsk lądowych na polu walki (piechota, kawaleria, artyleria i broń pancerna)
 • Bronioznawstwo
 • Ceremoniał wojskowy
 • Czynniki pogodowe na polu walki
 • Dzieje wojskowości w regionie łódzkim
 • Ekonomika i logistyka wojny
 • Formacje graniczne – historia i współczesność
 • Fortele wojenne
 • Generałowie polscy XIX-XXI w.
 • Historiografia wojskowa
 • Język angielski
 • Język obcy dodatkowy (do wyboru)
 • Kartografia historyczna i wojskowa
 • Kobiety w mundurach
 • Konflikty kolonialne do końca XVIII w.
 • Konflikty kolonialne XIX-XXI w.
 • Kultura rycerska
 • Lotnictwo
 • Muzealnictwo wojskowe
 • Obraz wojny w kinematografii, malarstwie, literaturze i grach (zjawisko militainment)
 • Ochrona ludności i Obrona Cywilna
 • Organizacja armii europejskich w XX i XXI w.
 • Organizacja polskich sił zbrojnych w XX i XXI w.
 • Podstawy prawne funkcjonowania polskich sił zbrojnych
 • Polskie Państwo Podziemne w czasie II wojny światowej
 • Prawo wojenne czasów najnowszych
 • Proseminarium
 • Psychologia
 • Rekonstrukcja historyczna
 • Rola mediów i propagandy w wojnie
 • Siły morskie
 • Społeczne skutki wojen
 • System Bezpieczeństwa Narodowego Polski po 1989 r.
 • Sztuka wojenna czasów nowożytnych
 • Sztuka wojenna XX w.
 • Sztuka wojenna XIX w.
 • Sztuka wojenna starożytności
 • Sztuka wojenna średniowiecza
 • Sztuki walki
 • Technologia informacyjna
 • Wodzowie i hetmani polscy do końca XVIII w.
 • Wojna w ideologiach i doktrynach politycznych
 • Wojskowe jednostki specjalne – podstawy prawne i zakres działania
 • Wojskowość polska X-XVIII w.
 • Wojskowość polska w okresie zaborów
 • Wstęp do badań wojskoznawczych
 • Wychowanie patriotyczne
 • Wywiad i kontrwywiad
 • Zajęcia fakultatywne
 • Zajęcia ogólnorozwojowe

II stopień

 • Archeologia militariów i miejsc pamięci narodowej
 • Decydujące bitwy w dziejach Polski
 • Decydujące bitwy w dziejach świata
 • Garnizon Wojska Polskiego w Łodzi w XX i XXI w.
 • Historia i współczesność sił specjalnych i policyjno-porządkowych
 • Język angielski
 • Język obcy dodatkowy (do wyboru)
 • Konflikty zbrojne po 1945 r.
 • Metodologia pracy wojskoznawcy
 • Munduroznawstwo i falerystyka
 • Najważniejsze bitwy II wojny światowej
 • Najważniejsze bitwy Wojska Polskiego w XX wieku
 • Normy prawne regulujące funkcjonowanie państwa w razie zagrożenia i wojny
 • Podstawy ratownictwa medycznego
 • Powstania narodowe w Polsce i Europie XVIII-XX w.
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Psychologia pola walki
 • Służby wywiadowcze w XX i XXI w.
 • Stosunki międzynarodowe po 1945 r.
 • Strategia i taktyka walki XX i XXI w.
 • Szkolenie obronne w województwie, powiecie i gminie
 • Sztuka samoobrony
 • Teoria wojny
 • Translatorium z języka nowożytnego
 • Turystyka militarna
 • Uzbrojenie XX-XXI w.
 • Wojsko Polskie w misjach pokojowych
 • Współczesny terroryzm
 • Wybitni wodzowie i dowódcy w dziejach świata
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe – to forma kształcenia przeznaczona dla osób, które ukończyły studia wyższe i pragną wzbogacić swoją wiedzę oraz rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia podyplomowe są propozycją przede wszystkim dla osób, które pragną doskonalić się zawodowo, odnawiać swoją wiedzę z danej dziedziny lub dążą do przekwalifikowania i pozyskania nowych umiejętności, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.

NAUCZANIE HISTORII

Krótki opis:

Studia trwają 3 semestry, uczestnik musi zdobyć łącznie 54 punkty ECTS w trakcie 440 godzin zajęć. Są one prowadzone w znacznej części metodą e-learningu (platforma Moodle), odbywają się tylko trzy zjazdy w semestrze. Wszystkie wykłady i ćwiczenia z dydaktyki historii oraz seminarium dyplomowe prowadzone są na zajęciach kontaktowych.

            W czasie zajęć będą realizowane zagadnienia, które są nauczane w szkołach i zawarte zostały w podstawie programowej dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Na studiach zgłębiana jest więc tematyka oraz w sposób praktyczny przygotowywane są materiały, które będzie można wykorzystać do prowadzenia lekcji w szkole.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

Studia adresowane są do osób, które posiadają już uprawnienia nauczycielskie do nauczania innego przedmiotu, a chcących nabyć uprawnienia do nauczania historii. Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których efekty uczenia się odpowiadają wymaganiom ogólnym podstawy programowej. Ze względu na częste zmiany klasyfikacji poszczególnych dziedzin i dyscyplin (w latach 2005-2018 klasyfikacja dziedzin i dyscyplin zmieniała się trzykrotnie w Polsce) trudno jest wymienić kierunki studiów, których ukończenie jednoznacznie uprawnia słuchacza do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe Nauczanie historii.

Dodatkowo, ze względu na formułę studiów (blended-learning, praca na platformie Moodle), od kandydata wymaga się podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem (edytory tekstów, Internet).

 

Zasady rekrutacji, wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydat:

 • wypełnia kwestionariusz osobowy na studia

Pobierz kwestionariusz

 • składa odpis dyplomu lub poświadczoną przez UŁ kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • składa dokument poświadczający uprawnienia do nauczania innego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • składa zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia

Rekrutacja trwa: do 30 września br.

Kontakt: Sekretariat Instytutu Historii UŁ

tel. 642 635 61 84

sekretariatih@uni.lodz.pl

Opłaty za studia:

1660 zł za semestr

 

HISTORIA

W ramach programu będzie zrealizowanych 440 godzin zajęć. Zajęcia dydaktyczne obejmują wszystkie epoki historyczne począwszy od starożytności a kończąc na czasach nam współczesnych. Studia będą trwać trzy semestry. Są to wykłady i ćwiczenia z poszczególnych epok historycznych, dydaktyki historii, nauk pomocniczych historii oraz praktyki pedagogiczne. Słuchacz Studiów Podyplomowych będzie zobowiązany do: uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zaliczenia wszystkich ćwiczeń i wykładów przewidzianych planem studiów oraz przygotowania eseju na wybrany temat. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów Słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywać się będą w trybie studiów zaocznych /soboty, niedziele/ 3 razy w semestrze w godzinach: 8.30 – 20.00 i w trybie e-learningowym.

 

Program studiów obejmuje:

I semestr:

Historia starożytna

20 h.

Historia powszechna średniowieczna

20 h.

Historia średniowieczna Polski 

20 h.

Wybrane zagadnienia z nauk pomocniczych historii

10 h.

Dydaktyka historii 1 - wprowadzenie 

10 h.

Dydaktyka historii 2 - szkoła podstawowa 

30 h.

II semestr:

Praktyka - szkoła podstawowa

40 h.

Historia powszechna nowożytna

20 h.

Historia nowożytna Polski

20 h.

Historia powszechna 1789-1918

20 h.

Historia Polski 1795-1918

20 h.

Dydaktyka historii 3 - szkoła ponadpodstawowa

30 h.

III semestr:

Praktyka (szkoła ponadpodstawowa)

50 h.

Dydaktyka historii 4 - Technologia informacyjno-komunikacyjna

20 h.

Historia powszechna 1918-1945

20 h.

Historia Polski 1918-1945

20 h.

Historia Polski po 1945 r.

20 h.

Historia powszechna po 1945 r.

20 h.

Wybrane zagadnienia z historii historiografii 

10 h.

Historia Europy Wschodniej

10 h.

Seminarium

10 h.

 

Studia podyplomowe – to forma kształcenia przeznaczona dla osób, które ukończyły studia wyższe i pragną wzbogacić swoją wiedzę oraz rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia podyplomowe są propozycją przede wszystkim dla osób, które pragną doskonalić się zawodowo, odnawiać swoją wiedzę z danej dziedziny lub dążą do przekwalifikowania i pozyskania nowych umiejętności, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.

 

Studia Podyplomowe Nauczania Wiedzy o Społeczeństwie dają pełne uprawnienia do nauczania wiedzy o społeczeństwie, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Studia będą prowadzone w nowoczesny sposób:

 • z zastosowaniem metody blended-learning, co spowoduje, że w trakcie każdego semestru odbędą się tylko trzy zjazdy w Instytucie Historii
 • metoda e-learningowa zajęć pozwoli na zaznajomienie nauczycieli z prawidłowo prowadzoną pracą w takim systemie, co w dzisiejszych warunkach wydaje się niezbędne
 • wszystkie nauczane treści są zawarte w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Słuchacze, opracowując materiały do zajęć, będą w sposób praktyczny przygotowywali swój przyszły warsztat nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.

Wymagane dokumenty:

1.  kwestionariusz osobowy - pobierz

2. odpis dyplomu lub poświadczoną przez UŁ kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych magisterskich

3. dokument poświadczający uprawnienia do nauczania innego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

4. zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia - pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych - pobierz.

Po złożeniu dokumentów o przyjęciu kandydata decyduje kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwać będzie do 30 września br.

Opłata za studia:

1660 zł za semestr

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

W ramach programu będzie zrealizowanych 410 godzin zajęć. Zajęcia dydaktyczne obejmują zagadnienia polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne dotyczące państwa polskiego oraz Unii Europejskiej. Studia będą trwać trzy semestry. Zajęcia mają formę wykładów i ćwiczeń. Słuchacz Studiów Podyplomowych będzie zobowiązany do: uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zaliczenia wszystkich ćwiczeń i wykładów przewidzianych planem studiów oraz przygotowania eseju na wybrany temat. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów Słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywać się będą w trybie studiów zaocznych /soboty, niedziele/ 3 razy w semestrze w godzinach: 8.30 – 20.00 i w trybie e-learningowym.

Program studiów obejmuje:

I semestr:

Historia doktryn politycznych i prawnych

20 h.

Podstawy psychologii społecznej

10 h.

Prawa człowieka i gwarancje ich ochrony

10 h.

Elementy wiedzy o kulturze

20 h.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 1 wprowadzenie

10 h.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 2 szkoła podstawowa

30 h.

Unia Europejska

10 h.

II semestr:

Praktyka - szkoła podstawowa

30 h.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 3.Technologie informacyjno-komunikacyjne.

20 h.

Samorząd terytorialny

10 h.

Problemy społeczno-gospodarcze Polski po 1989 r.

10 h.

Podstawy prawa (cywilne, karne, administracyjne)

20 h.

Międzynarodowe stosunki polityczne po 1991 r.

20 h.

Problemy polityczne Polski po 1989 r.

10 h.

III semestr:

Praktyka (szkoła ponadpodstawowa)

60 h.

System polityczny i prawny w Polsce

30 h.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 4 szkoła ponadpodstawowa

30 h.

Modele ustrojowe we współczesnym świecie

20 h.

Współczesne organizacje międzynarodowe

10 h.

Rola mediów we współczesnym społeczeństwie

10 h.

Seminarium

                                          

Studia podyplomowe Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją są studiami doskonalącymi przeznaczonymi dla osób zainteresowanych pracą w archiwach i instytucjach, w których jest wytwarzana i gromadzona dokumentacja (np. instytucje administracji publicznej różnego szczebla, instytucje kultury, firmy prywatne). Studia podyplomowe Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie postępowania z dokumentacja na wszystkich etapach, od momentu jej wytworzenia aż do przekazania do archiwum zakładowego.

Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki archiwalne odbywane przez słuchaczy studiów w wymiarze 60 godzin w wybranych przez siebie instytucjach wytwarzających dokumentację.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy - pobierz
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia podyplomowe - pobierz
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych -  pobierz.

Po złożeniu dokumentów o przyjęciu kandydata decyduje kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwać będzie od 1 lipca do 30 września br.

Opłaty za studia

2000 zł za semestr

Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

W ramach programu będzie zrealizowanych 235 godzin zajęć merytorycznych. Studia będą trwać dwa semestry. Słuchacz będzie zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zaliczenia ćwiczeń i wykładów przewidzianych planem studiów. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów  Słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia będą odbywać się w trybie zaocznym (sobota-niedziela), 5-6 razy w semestrze w godz. 8.30-20.00

Program studiów obejmuje: 

Wprowadzenie do archiwistyki

10 g.

Historia ustroju i administracji ziem polskich w XX wieku

20 g.

Dzieje systemów kancelaryjnych w XX wieku

20 g.

Dokumentacja współczesna

20 g.

Podstawy prawne działalności archiwów

20 g.

Teoria i metodyka archiwalna

40 g.

Podstawy działalności instytucji publicznych

15 g.

Archiwum zakładowe

20 g.

Technologie cyfrowe w kancelarii i archiwum

40 g.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją

15 g.

Seminarium

15 g.

Praktyki

60 g.

 

 • Studia dwusemestralne
 • 232 godziny zajęć 
 • październik 2021 – czerwiec 2022
 • I i II semestr –  zajęcia w IH UŁ i w MS Teams 

Podstawowe informacje

Studia są adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, szczególnie zainteresowanych historią i wiedzą o społeczeństwie, ale także do bibliotekarzy i edukatorów, do wszystkich, którym zależy na poszerzeniu zawodowych horyzontów, poznaniu i stosowaniu nowoczesnych metod pracy nauczyciela, jak również wymianie informacji i dłuższej dyskusji o dydaktyce.

Opłata za semestr nauki: 1400 zł

Rekrutacja trwa: od 1 lipca do 30 września br.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia (licencjackie)

Kierunek uruchomiony został w roku akademickim 2018/2019. Nowy kierunek o nazwie e-historia, proponowany przez Instytut Historii UŁ stworzony został z myślą o umożliwieniu studiowania historii osobom zainteresowanym odkrywaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej. Różni się on jednak od tradycyjnego kierunku o nazwie Historia.

Do kogo jest adresowany kierunek e-Historia?

E-historia, dzięki zastosowaniu form e-learningowych, często wykorzystywanych w innych krajach, oraz proponowanej formie niestacjonarnej, w znaczący sposób ułatwia podjęcie studiów wszystkim osobom czynnym zawodowo. Jest więc skierowany do

 • niedawnych maturzystów
 • osób pracujących chcących kontynuować zdobywanie wykształcenia
 • osób mieszkających i pracujących poza Łodzią
 • osób mieszkających i pracujących poza granicami Polski, a więc także do Polonii

Specjalności

Studenci e-historii, oprócz zajęć z każdej epoki, będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • Historia religii
 • Specjalność polityczno-społeczna

Szczególnie interesująca jest konstrukcja tej ostatniej. Ćwiczenia konwersatoryjne nie mają na stałe przypisanych przedmiotów, co pozwala na swobodny dobór materiału w czasie trwania kolejnych lat studiów. Słuchacze mogą więc uzyskać możliwość wpływania na treści dopełniające główny nurt ich studiów.

Nowoczesne technologie

Seria przedmiotów w siatce ogólnej kierunku przygotowuje do wykorzystywania wiedzy historycznej w świecie nowoczesnych technologii i sieci internetowych. Są to zwłaszcza:

 • Tworzenie stron internetowych
 • Pisanie tekstów w e-świecie
 • Technologia informacyjna
 • Kartografia w e-świecie
 • e-Genealogia
 • Nauki historyczne w e-świecie
 • Narzędzia internetowe do popularyzacji historii
 • Historie alternatywne i kłamstwo historyczne w e-świecie

Zajęcia e-learningowe odbywają się na platformie Moodle, a więc student, w większości przypadków, będzie decydował o czasie swojego w nich uczestnictwa. W zajęciach „twarzą w twarz” studenci będą brali udział tylko w ramach 5 zjazdów w semestrze. Będzie to zapewne mieć wpływ na oszczędność czasu i środków finansowych (mniej podróży).

Program studiów

Studia:

 • trzysemestralne
 • dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy historycznej ze wszystkich epok
 • w szczególny sposób przeznaczone dla osób czynnych zawodowo, mieszkających nie tylko w Łodzi, lecz także w różnych częściach Polski i poza jej granicami

Program:

 • kursy z różnych epok historycznych oraz przedmioty o charakterze warsztatowym
 • piętnaście modułów (zajęcia specjalizacyjne i wykłady monograficzne)
 • z każdego modułu student wybiera jeden z dwóch proponowanych przedmiotów (np. z historii XX wieku: Dowódcy Armii Krajowej lub Wojna na Pacyfiku)

Zajęcia:

 • w formule blended-learning: część w formule zajęć kontaktowych w ramach pięciu zjazdów weekendowych w semestrze (w Instytucie Historii UŁ), część realizowana w sposób zdalny asynchroniczny (cztery tematy z każdego kursu z użyciem platformy Moodle)
 • obowiązkiem studenta jest uczestniczenie w obu formach zajęć

Kandydat powinien znać:

 • najważniejsze fakty i zjawiska historyczne
 • podstawową terminologię stosowaną w naukach historycznych

powinien posiadać umiejętność:

 • gromadzenia i analizowania niezbędnych materiałów bibliograficznych
 • wykorzystywania tradycyjnych i elektronicznych zasobów wiedzy w poszukiwaniach badawczych

 

Studia II stopnia (magisterskie)

- trzysemestralne

- dla osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy historycznej ze wszystkich epok

- w szczególny sposób przeznaczone dla osób czynnych zawodowo, mieszkających nie tylko w Łodzi, lecz także w różnych częściach Polski i poza jej granicami

Program:

- kursy z różnych epok historycznych oraz przedmioty o charakterze warsztatowym

- piętnaście modułów (zajęcia specjalizacyjne i wykłady monograficzne)

- z każdego modułu student wybiera jeden z dwóch proponowanych przedmiotów (np. z historii XX wieku: Dowódcy Armii Krajowej lub Wojna na Pacyfiku)

Zajęcia:

- w formule blended-learning: część w formule zajęć kontaktowych w ramach pięciu zjazdów weekendowych w semestrze (w Instytucie Historii UŁ), część realizowana w sposób zdalny asynchroniczny (cztery tematy z każdego kursu z użyciem platformy Moodle)

- obowiązkiem studenta jest uczestniczenie w obu formach zajęć

Kandydat powinien znać:

- najważniejsze fakty i zjawiska historyczne

- podstawową terminologię stosowaną w naukach historycznych

powinien posiadać umiejętność:

- gromadzenia i analizowania niezbędnych materiałów bibliograficznych

- wykorzystywania tradycyjnych i elektronicznych zasobów wiedzy w poszukiwaniach badawczych

PROGRAM