Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

stobiecki rafalStanowiskoprofesor zwyczajny

Jednostka: Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii

Pokój: 305

Telefon: +48 42 635 61 85

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Dzieje polskiej i powszechnej myśli historycznej w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem:
 • Historiografii okresu PRL
 • Dziejopisarstwa polskiego na emigracji po 1945 r.
 • Rosyjskiej i radzieckiej historiografii XIX, XX i XXI w.
 • Współczesnej metodologii i teorii historiografii

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1980–1985 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1992 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Andrzej Feliks Grabski
 • 1999 – Uniwersytet Łódzki – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii
 • 2007 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1985–1992 – asystent-stażysta, asystent i starszy asystent w Katedrze Historii Historiografii UŁ
 • 1992–2000 – adiunkt w Katedrze Historii Historiografii UŁ
 • od 2000 – kierownik Katedry Historii Historiografii UŁ
 • 2002 – profesor nadzwyczajny UŁ
 • 2007 – profesor zwyczajny

Wypromowani magistrowie i doktorzy

 • 5 doktorów
 • 30 magistrów

Nagrody naukowe

 • Nagroda Oddziału Łódzkiego PAN w dziedzinie nauk humanistycznych dla młodych pracowników naukowych (1999)
 • Kilkakrotnie nagrody Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe (indywidualne i zbiorowe) oraz dydaktyczne

Stypendia i granty

 • Staże naukowe na Uniwersytetach w Utrechcie i Moskwie (trzykrotnie)
 • Stypendium Funduszu dla Popierania Niezależnej Nauki i Kultury (Paryż)
 • Stypendium Polonia Aid Foundation Trust (Londyn, dwukrotnie)
 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (Nowy Jork)
 • Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, „Jerzy Giedroyc historycy  i świadkowie historii” (kierownik)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Rada Naukowa IH PAN
 • Polski Instytut Naukowy w Ameryce
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

Działalność redakcyjna

 • Członek Redakcji „Dziejów Najnowszych”
 • Członek Redakcji „Klio Polskiej”
 • Członek Rady Programowej  „Kultury i Historii” (wersja internetowa)
 • Członek Kolegium Redakcyjnego „Historyki”
 • Członek Rady Redakcyjnej „Polski 1944/45–1989. Studiów i materiałów”
 • Członek Rady Naukowej  „Rocznika Antropologii Historii”

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce – druga połowa lat czterdziestych–początek lat pięćdziesiątych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 • W kręgu historii historiografii i polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997 [redakcja i współautorstwo].
 • Bolszewizm a Historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filozofii dziejów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Słownik biograficzny historyków łódzkich, Wyd. Ibidem, Łódź 2000 [razem z J. Kitą]. 
 • Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Wyd. Poznańskie, Poznań 2005.
 • Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką, Wyd. Ibidem, Łódź 2005 [redakcja i współautorstwo].
 • Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna..., ale skomplikowana. Studia i szkice, Wyd. Trio, Warszawa 2007.
 • Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Wyd. IPN, Łódź  2008 [redakcja i współautorstwo].
 • „Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, Wyd. Ibidem, Łódź 2010 [redakcja i współautorstwo].
 • Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, Wyd. Ibidem, Łódź 2010 [wstęp i redakcja wraz z J. Kolbuszewską].
 • Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, Wyd. IPN, Warszawa–Łódź 2012 [wprowadzenie, redakcja i współautorstwo].
 • Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010, Wyd. IPN, Łódź 2012 [redakcja i współautorstwo] (więcej).
 • Piotr Wandycz. Historyk – emigrant – intelektualista, Wyd. Epigram, Bydgoszcz 2014 [redakcja i współautorstwo] (więcej).
 • Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Wyd. Nauka i Innowacje, Poznań 2014.
 • Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2014 [redakcja i współautorstwo] (więcej). 
 • W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015 [wprowadzenie, redakcja wraz z S. M. Nowinowskim] (więcej).
 • Historia i pamięć. Studia i szkice historiograficzne, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 198 (więcej).
 • W. Pobóg-Malinowski, W. Jędrzejewicz, Listy 1945–1962, oprac. S. M. Nowinowski, R. Stobiecki, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016, ss. 784 (więcej).
 • Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka, pod red. J. Kolbuszewskiej, R. Stobieckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 225 (więcej).
 • Klio za wielką wodą. Polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 roku,  Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2017, ss. 384 (więcej)

Artykuły

 • PRL w poszukiwaniu przodka. Z dziejów pierwszych powojennych sporów o Naczelnika w latach 1945–1953, [w:] Powstanie Kościuszkowskie i jego Naczelnik. Historia i tradycja, red. T. Kulak i M. Francić, Kraków 1996, s. 315–322.
 • Reaktualizacja mitu historii „prawdziwej” w historiografii polskiej po 1989 r., [w:] Pamiętnik XVI Powszechnego Zjazdu Historyków we Wrocławiu, t. III, Toruń 2002, s. 11–23.
 • Między marksizmem a wielkoruskim szowinizmem. Elementy obrazu dziejów Polski w radzieckich podręcznikach doby stalinizmu, [w:] Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie współczesne, red. A. de Lazari, R. Bäcker, Łódź 2003, s. 229–243.
 • Die Zeitgeschichte in der Republik Polen seit 1989/90, [w:] Zeitgeschichte als Problem Nationale Traditionen und Perspektiven der Forsching in Europa, hrsg. A. Nützenadel, W. Schieder, “Geschichte und Gesellschaft” 2004, Sonderheft 20, s. 329–346.
 • Spory wokół 1914 roku w wybranych polskich syntezach historycznych ostatniego stulecia, „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 3, s. 5–17 (dostęp online).
 • Rok 1945 w polskiej debacie historycznej, „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 4, s. 5–17 (dostęp online).
 • Historia i archeologia, [w:] Humanistyka polska w latach 1945–1990, red. B. Jakubowska i J. Myślinski, Warszawa 2006, s. 127–154 [oraz opracowanie ponad 200-stronnicowego wyboru tekstów źródłowych dołączonych do książki na płycie CD].
 • Rosja i Rosjanie w polskiej myśli historycznej XIX i XX wieku, [w:] Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, red. A. de Lazari, Warszawa 2006, s. 159–202.
 • Comparing Polish Historiography on the Petersburg Empire: Second Republic–People's Republic–Exile, [in:] Lost Greatness and Past Oppression in East Central Europe: Representations of the Imperial Experience in Historiography since 1918, hrsg. F. Hadler, M. Mesenhöller, Leipzig 2007, s. 281–300.
 • Najnowsze syntezy dziejów Polski i Ukrainy. Próba porównania, [w:] Historia. Mentalność. Tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008, s. 557–573.

 

Spis publikacji