Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

badziak kazimierz

 

 

 

 

 

 

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Polityka gospodarcza państwa polskiego 1918–1939
 • Dzieje polityczne, społeczne i gospodarcze początkowego okresu II Rzeczypospolitej
 • Kartelizacja w przemyśle II Rzeczypospolitej
 • Dzieje Łodzi i regionu łódzkiego w XIX i XX wieku

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1964–1969 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1977 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Barbara Wachowska
 • 1991 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych, specjalność – historia najnowsza Polski
 • 2004 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1969–1977 – asystent i starszy asystent w Zakładzie Historii Polski Najnowszej UŁ
 • 1977–1991 – adiunkt w Zakładzie Historii Polski Najnowszej UŁ
 • 1992–2006 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ
 • 2006–2017 – profesor zwyczajny

Nagrody naukowe

 • Nagroda J. M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna pierwszego stopnia za rozprawę habilitacyjną (1992)
 • Nagroda J. M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna drugiego stopnia (1993)
 • Nagroda J. M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna pierwszego stopnia za książkę pt. W oczekiwaniu na przełom (2005)
 • Nagrody J. M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowe drugiego i trzeciego stopnia, m.in. za monografie Łodzi i Brzezin

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Przemysł włókienniczy Królestwa Polskiego w latach 1900–1918, Łódź 1978, ss. 152 [„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1978, z. 60].
 • Wyzwolenie Ziemi Łódzkiej. Styczeń 1945, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1980, ss. 326 [współautor: Włodzimierz Kozłowski].
 • Szklana Hortensja. Dzieje huty w Piotrkowie Trybunalskim, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1982, ss. 238 [współautorzy: Wiesław Puś i Stefan Pytlas].
 • Przeszłość i teraźniejszość. Łódzkie Zakłady Graficzne 1912–1987, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987, ss. 145 [współautorzy: Henryk Michalak i Marek Szukalak].
 • Grand Hotel w Łodzi 1888–1988, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1988, ss. 147 [współautorzy: Bolesław Pełka i Leszek Olejnik].
 • Kartelizacja przemysłu włókienniczego II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991, ss. 297.
 • Brzeziny: dzieje miasta do 1995 roku, Łódź–Brzeziny 1997, ss. 602 [redaktor].
 • „Powstanie” na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP, Oficyna Wydawnicza „ADIUTOR”, Warszawa 1997, ss. 191 [współautorzy: Paweł Samuś i Giennadij Matwiejew].
 • Akcja „Łom”. Polskie działania dywersyjne na Rusi Zakarpackiej w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP,  Oficyna Wydawnicza „ADIUTOR”, Warszawa 1998, ss. 326 [współautorzy: Paweł Samuś i Giennadij Matwiejew].
 • Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 r.), Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2002, ss. 280 [współautor: Jacek Walicki].
 • Staniewicz W., Deflacja polska 1929–1936, wstęp i opracowanie Kazimierz Badziak i Małgorzata Łapa, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2003, ss. 183.
 • W oczekiwaniu na przełom. Na drodze od odrodzenia do załamania państwa polskiego: listopad 1918–czerwiec 1920, Wydawnictwo „Ibidem”, Łódź 2004, ss. 626.
 • Pitawal łódzki. Głośne procesy karne od początku XX wieku do wybuchu II wojny światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 324 [współautorka: Justyna Badziak] (więcej)

Artykuły

 • Gospodarka Łodzi w okresie kapitalistycznym (do 1918 r.), [w:] Łódź. Dzieje miasta, t. 1. Do 1918 r., red. monografii Ryszard Rosin, red. tomu Bohdan Baranowski i Jan Fijałek, Warszawa–Łódź 1980, s. 267–300 (wyd. 2, Warszawa–Łódź 1988, s. 267–305).
 • Zabiegi Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism o obniżki cen papierów wydawniczych w latach 1931–1939, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1985, nr 2, s. 47–65.
 • Great Capitalist Fortunes in the Polish Lands before 1939 (The Case of the Poznański Family), „Polin. A Journal of Polish-Jewish Studies”, vol. 6, Oxford 1991, s. 57–88.
 • Od święta narodowego do państwowego. Tradycja Konstytucji 3 Maja w II Rzeczypospolitej, [w:] Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej, pod red. Aliny Barszczewskiej-Krupy, Łódź 1991, s. 195–202.
 • Podłoże gospodarczo-społeczne „buntu łódzkiego”, [w:] „Bunt łódzki” 1892 roku. Studia z dziejów wielkiego konfliktu społecznego, pod red. Pawła Samusia, Łódź 1993, s. 19–41.
 • Obraz łódzkiej burżuazji przemysłowej w okresie międzywojennym. Działalność ekonomiczna (wybrane problemy), [w:] Image przedsiębiorcy gospodarczego w XIX i XX wieku, pod red. Ryszarda Kołodziejczyka, Warszawa 1993,s. 189–202.
 • Ruch ludowy a zagadnienia społeczno-gospodarcze u progu II Rzeczpospolitej, [w:] Chłopi a państwo. Materiały z konferencji naukowej (12–13 czerwiec 1995), pod red. Juliana Janczaka, Łódź 1996, s. 57–71.
 • Wieś wzorowa (spółdzielcza) na ziemiach polskich i jej oddziaływanie, [w:] Wieś a dwór na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Wiesława Cabana i Mieczysława Markowskiego, Kielce 1999, s. 131–151.
 • Polityka gospodarcza rządu Leopolda Skulskiego. Program Władysława Grabskiego i próby jego realizacji do końca czerwca 1920 r., „Dzieje Najnowsze” 2004, z. 2, s. 37–48 (dostęp online).
 • Polityka gospodarcza i pieniężna polskich władz rządowych w latach 1936–1939. Próba oceny, [w:] Historia, społeczeństwo, gospodarka, pod red. Stefana Pytlasa i Jarosława Kity, Łódź 2006, s. 216–231.