Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Program studiów I stopnia obejmuje 1470 godzin zajęć podstawowych w tym: lektorat z łaciny (60 godzin), lektorat z języka nowożytnego (120 godzin), technologia informacyjna (30 godzin), wychowanie fizyczne (30 godzin) oraz zajęcia z innych dziedzin (archeologia – 30 godzin, oraz do wyboru dwa przedmioty, po 30 godzin, spośród: historii sztuki, metodologii historii, filozofii i statystyki). Ponadto Student historii jest zobowiązany do dokonania wyboru SPECJALIZACJI (od 570 do 630 godzin) i SEMINARIUM LICENCJACKIEGO (60 godzin).

W toku studiów historycznych studenci biorą udział w różnego typu zajęciach: wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach, seminariach i lektoratach.

WYKŁADY KURSOWE mają charakter kursowy, a więc przygotowują studentów do egzaminu obejmującego daną epokę historyczną poczynając od starożytności a kończąc na XXI wieku. Ich głównym zadaniem jest zapoznanie słuchaczy z charakterem epoki. Zazwyczaj odbywają się dla studentów całego roku.

WYKŁADY MONOGRAFICZNE dotyczą wybranych zagadnień będących obiektem zainteresowań prowadzącego je wykładowcy. A zatem mogą koncentrować się na konkretnym zdarzeniu, miejscu lub osobie. W czasie tych wykładów studenci zapoznają się z najnowszym stanem badań w danej dziedzinie (często jeszcze niepublikowanymi wynikami pracy badawczej wykładowcy). Uczestniczą w nich studenci zainteresowani daną tematyką.

KONWERSATORIA stanowią uzupełnienie wykładów. Są to zajęcia służące dogłębnemu poznaniu danej epoki historycznej czy konkretnej tematyki w ramach specjalizacji. Polegają na dyskusji studentów z wykładowcą. Odbywają się one w małych grupach.

SEMINARIA LICENCJACKIE przygotowują do napisania pracy licencjackiej wieńczącej pierwszy etap studiów uniwersyteckich. Podczas tych zajęć studenci zapoznają się z tekstami i materiałami źródłowymi charakterystycznymi dla danej epoki historycznej, przy wsparciu promotora konstruują układ przyszłej pracy licencjackiej i dyskutują w gronie innych seminarzystów jej fragmenty.

SPECJALNOŚCI

W I semestrze studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalności: ogólnohistorycznej (a w jej ramach bloku: archiwalnego,  dziejów imperiów,  historii stosunków międzynarodowych lub turystyki kulturowej) lub nauczycielskiej

SPECJALNOŚĆ OGÓLNOHISTORYCZNA

BLOK ARCHIWALNY

Celem tego bloku jest wyposażenie absolwentów w wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat istoty metod pracy archiwalnej, dziejów archiwistyki polskiej, metodyki archiwalnej oraz wykorzystania technik komputerowych w pracy archiwisty. Ponadto studenci poznają podstawy ustroju współczesnych instytucji oraz uczestniczą w zajęciach z zakresu ochrony własności intelektualnej i ergonomii. Nie zabraknie również zajęć praktycznych realizowanych w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Państwowym w Łodzi i łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

BLOK DZIEJE IMPERIÓW

W programie bloku szczególny nacisk położono na zrozumienie istoty procesu historycznego, przyczyn i konsekwencji zjawisk, z którymi ludzkość miała do czynienia w przeszłości i których doświadcza we współczesnym świecie. Dla studentów zainteresowanych odległą przeszłością niewątpliwie niezwykle interesująca będzie specjalizacja w zakresie dziejów Bizancjum, w badaniach nad którymi czołowym ośrodkiem europejskim jest właśnie ośrodek łódzki. Zajęcia z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji przybliżą studentom grę dyplomatyczną prowadzoną przez najważniejsze podmioty stosunków międzynarodowych na przestrzeni wieków. W ramach bloku studenci uczestniczą w zajęciach terenowych w Muzeum Narodowym lub Muzeum Czartoryskich.

BLOK HISTORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Celem tego bloku jest zapoznanie studentów z genezą i ewolucją stosunków międzynarodowych poczynając od czasów świata antycznego do współczesności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wiek XX. Studenci poznają zagadnienia z zakresu teorii stosunków międzynarodowych, prawa dyplomatycznego i konsularnego, historii doktryn politycznych, pozwalające zrozumieć zachodzące zmiany w tych stosunkach. Uświadamia rolę i znaczenie historii w polityce państw Europy i świata.

BLOK TURYSTYKA KULTUROWA

Blok ten ma charakter interdyscyplinarny. Łączy historię odkryć geograficznych i podróżowania oraz historię sztuki z krajoznawstwem. Uczestnicy bloku znacznie poszerzą swoją wiedzę o wybranych, najatrakcyjniejszych regionach świata. Wiedza teoretyczna oraz wiele praktycznych umiejętności uzyskanych podczas warsztatów badawczych, warsztatów historyczno-krajoznawczych (zajęcia plenerowe, objazdy) pozwolą na spożytkowanie ich w różnych profesjach i rolach społecznych.

 

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

Studia licencjackie ze specjalności nauczycielską uprawniają absolwenta do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej. W ramach specjalności studenci dogłębnie poznają dzieje Polski i świata. Ponadto uczestniczą w zajęciach z zakresu dydaktyki historii oraz psychologii. W programie specjalizacji znajdują się także takie przedmioty jak: pedagogika, podstawy prawa dla nauczycieli, edukacja regionalna czy historia wychowania. Studenci uczestniczą w praktykach pedagogicznych w szkołach podstawowych.

PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA:

 - program ogólny - dla wszystkich specjalności

- specjalność ogólnohistoryczna - blok archiwalny

- specjalność ogólnohistoryczna - blok dzieje imperiów

- specjalność ogólnohistoryczna - blok historia stosunków międzynarodowych

- specjalność ogólnohistoryczna - blok turystyka kulturowa

 -specjalność nauczycielska

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Studia II stopnia – magisterskie stanowią propozycję dla absolwentów studiów licencjackich. Studia trwają 4 semestry i kończą się nadaniem stopnia zawodowego magistra.

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na studia drugiego stopnia (magisterskie) HISTORIA. Program oferuje blok zajęć wspólnych dla wszystkich Studentów (przedmioty uzupełniające i poszerzające wiedzę ze wszystkich epok) oraz jedną z trzech specjalizacji do wyboru. Pozwalają one na nowo odkryć piękno, ale i praktyczny wymiar historii, zgodnie ze znanymi sentencjami: Historia magistra vitae est oraz Historia testis temporum.

Studiowanie historii w Instytucie Historii UŁ nauczy Państwa wielu ważnych – a często niedocenianych na innych szczeblach edukacji – umiejętności przydatnych we współczesnym świecie, tj. na przykład analizowanie tekstów i obrazów, także filmowych; pozwoli podjąć próbę udoskonalenia istniejących scenariuszy oraz napisania własnego. Poznają Państwo zasady pisania różnych tekstów, nauczą się dyskutować według reguł obowiązujących w różnych typach debat, będą prowadzić negocjacje. Podejmą Państwo próbę zorganizowania pracy grupowej, cenionej obecnie w wielu środowiskach, zarówno akademickich (granty), jak i innych (liczni pracodawcy). Studia umożliwią Państwu zgłębienie tajników kodów i symboli kultury, zapoznają z dziełami sztuki i muzyki, pozwolą na poznanie elementów życia codziennego w poprzednich epokach.

Będą Państwo brali udział w wyjazdach umożliwiających kontakt z „żywą historią” oraz w spotkaniach z interesującymi gośćmi. Będą mogli również wybrać Państwo typ pracy magisterskiej (klasyczna lub projektowa).

SPECJALIZACJE

W I semestrze studenci dokonują wyboru jednej z trzech specjalizacji: kulturowo-popularyzatorskiej, redakcyjno-badawczej lub nauczyciel­skiej, ukończenie której daje upraw­nienia do nauczania dwóch przedmiotów historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

 

PROGRAMY STUDIÓW  II STOPNIA:

      - program ogólny - dla wszystkich specjalności

- specjalizacja kulturowo-popularyzatorska

 -specjalizacja redakcyjno-badawcza

      - specjalizacja nauczycielska