Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Studia podyplomowe – to forma kształcenia przeznaczona dla osób, które ukończyły studia wyższe i pragną wzbogacić swoją wiedzę oraz rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia podyplomowe są propozycją przede wszystkim dla osób, które pragną doskonalić się zawodowo, odnawiać swoją wiedzę z danej dziedziny lub dążą do przekwalifikowania i pozyskania nowych umiejętności, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.

Studia Podyplomowe Nauczania Wiedzy o Społeczeństwie dają pełne uprawnienia do nauczania wiedzy o społeczeństwie, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Studia będą prowadzone w nowoczesny sposób:

* z zastosowaniem metody blended-learning, co spowoduje, że w trakcie każdego semestru odbędą się tylko trzy zjazdy w Instytucie Historii

* metoda e-learningowa zajęć pozwoli na zaznajomienie nauczycieli z prawidłowo prowadzoną pracą w takim systemie, co w dzisiejszych warunkach wydaje się niezbędne

* wszystkie nauczane treści są zawarte w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Słuchacze, opracowując materiały do zajęć, będą w sposób praktyczny przygotowywali swój przyszły warsztat nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.

 

Wymagane dokumenty:

1.  kwestionariusz osobowy - pobierz

2. odpis dyplomu lub poświadczoną przez UŁ kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych magisterskich

3. dokument poświadczający uprawnienia do nauczania innego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

4. zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia - pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych - pobierz.

Po złożeniu dokumentów o przyjęciu kandydata decyduje kolejności zgłoszeń.

 Rekrutacja trwa: od 1 lipca do 30 września br. drogą elektorniczną https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pl/

Opaty za studia:

– 1660 zł za semestr

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

W ramach programu będzie zrealizowanych 410 godzin zajęć. Zajęcia dydaktyczne obejmują zagadnienia polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne dotyczące państwa polskiego oraz Unii Europejskiej. Studia będą trwać trzy semestry. Zajęcia mają formę wykładów i ćwiczeń. Słuchacz Studiów Podyplomowych będzie zobowiązany do: uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zaliczenia wszystkich ćwiczeń i wykładów przewidzianych planem studiów oraz przygotowania eseju na wybrany temat. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów Słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywać się będą w trybie studiów zaocznych /soboty, niedziele/ 3 razy w semestrze w godzinach: 8.30 – 20.00 i w trybie e-learningowym.

 

Program studiów obejmuje:

I semestr:

Historia doktryn politycznych i prawnych                                                       20 h.

Podstawy psychologii społecznej                                                                  10 h.

Prawa człowieka i gwarancje ich ochrony                                                     10 h.

Elementy wiedzy o kulturze                                                                           20 h.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 1 - wprowadzenie                                10 h.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 2 - szkoła podstawowa                        30 h.

Unia Europejska                                                                                            10 h.

II semestr:

Praktyka - szkoła podstawowa                                                                                   30 h.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 3 - Technologie informacyjno-komunikacyjne  20 h.

Samorząd terytorialny                                                                                                10 h.

Problemy społeczno-gospodarcze Polski po 1989 r.                                                 10 h.

Podstawy prawa (cywilne, karne, administracyjne)                                                    20 h.

Międzynarodowe stosunki polityczne po 1991 r.                                                        20 h.

Problemy polityczne Polski po 1989 r.                                                                       10 h.

III semestr:

Praktyka (szkoła ponadpodstawowa)                                                                         60 h.

System polityczny i prawny w Polsce                                                                         30 h.

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 4 -szkoła ponadpodstawowa                            30 h.

Modele ustrojowe we współczesnym świecie                                                             20 h.

Współczesne organizacje międzynarodowe                                                               10 h.

Rola mediów we współczesnym społeczeństwie                                                        10 h.

Seminarium                                                                                                                 10 h.