Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Studia podyplomowe – to forma kształcenia przeznaczona dla osób, które ukończyły studia wyższe i pragną wzbogacić swoją wiedzę oraz rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.
Studia podyplomowe są propozycją przede wszystkim dla osób, które pragną doskonalić się zawodowo, odnawiać swoją wiedzę z danej dziedziny lub dążą do przekwalifikowania i pozyskania nowych umiejętności, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.
 
NAUCZANIE HISTORII

Krótki opis:

Studia trwają 3 semestry, uczestnik musi zdobyć łącznie 54 punkty ECTS w trakcie 440 godzin zajęć. Są one prowadzone w znacznej części metodą e-learningu (platforma Moodle), odbywają się tylko trzy zjazdy w semestrze. Wszystkie wykłady i ćwiczenia z dydaktyki historii oraz seminarium dyplomowe prowadzone są na zajęciach kontaktowych.

            W czasie zajęć będą realizowane zagadnienia, które są nauczane w szkołach i zawarte zostały w podstawie programowej dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Na studiach zgłębiana jest więc tematyka oraz w sposób praktyczny przygotowywane są materiały, które będzie można wykorzystać do prowadzenia lekcji w szkole.

Wymagania wstępne dla kandydatów:

Studia adresowane są do osób, które posiadają już uprawnienia nauczycielskie do nauczania innego przedmiotu, a chcących nabyć uprawnienia do nauczania historii. Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których efekty uczenia się odpowiadają wymaganiom ogólnym podstawy programowej. Ze względu na częste zmiany klasyfikacji poszczególnych dziedzin i dyscyplin (w latach 2005-2018 klasyfikacja dziedzin i dyscyplin zmieniała się trzykrotnie w Polsce) trudno jest wymienić kierunki studiów, których ukończenie jednoznacznie uprawnia słuchacza do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe Nauczanie historii.

Dodatkowo, ze względu na formułę studiów (blended-learning, praca na platformie Moodle), od kandydata wymaga się podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem (edytory tekstów, Internet).

 

Zasady rekrutacji, wykaz wymaganych dokumentów:

Kandydat:

– wypełnia kwestionariusz osobowy na studia LINK

– składa odpis dyplomu lub poświadczoną przez UŁ kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

– składa dokument poświadczający uprawnienia do nauczania innego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

– składa zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia - pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych - pobierz

Rekrutacja trwa: od 1 lipca do 30 września br. drogą elektorniczną https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pl/

Kontakt: Sekretariat Instytutu Historii UŁ

tel. 642 635 61 84

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty za studia:

- 1660 zł za semestr

 

 HISTORIA

W ramach programu będzie zrealizowanych 440 godzin zajęć. Zajęcia dydaktyczne obejmują wszystkie epoki historyczne począwszy od starożytności a kończąc na czasach nam współczesnych. Studia będą trwać trzy semestry. Są to wykłady i ćwiczenia z poszczególnych epok historycznych, dydaktyki historii, nauk pomocniczych historii oraz praktyki pedagogiczne. Słuchacz Studiów Podyplomowych będzie zobowiązany do: uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zaliczenia wszystkich ćwiczeń i wykładów przewidzianych planem studiów oraz przygotowania eseju na wybrany temat. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów Słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywać się będą w trybie studiów zaocznych /soboty, niedziele/ 3 razy w semestrze w godzinach: 8.30 – 20.00 i w trybie e-learningowym.

 

Program studiów obejmuje:

I semestr:

Historia starożytna                                                                         20 h.

Historia powszechna średniowieczna                                            20 h.

Historia średniowieczna Polski                                                      20 h.

Wybrane zagadnienia z nauk pomocniczych historii                     10 h.

Dydaktyka historii 1 - wprowadzenie                                             10 h.

Dydaktyka historii 2 - szkoła podstawowa                                     30 h.

II semestr:

Praktyka - szkoła podstawowa                                                      40 h.

Historia powszechna nowożytna                                                   20 h.

Historia nowożytna Polski                                                             20 h.

Historia powszechna 1789-1918                                                   20 h.

Historia Polski 1795-1918                                                             20 h.

Dydaktyka historii 3 - szkoła ponadpodstawowa                          30 h.

III semestr:

Praktyka (szkoła ponadpodstawowa)                                            50 h.

Dydaktyka historii 4 - Technologia informacyjno-komunikacyjna  20 h.

Historia powszechna 1918-1945                                                   20 h.

Historia Polski 1918-1945                                                              20 h.

Historia Polski po 1945 r.                                                               20 h.

Historia powszechna po 1945 r.                                                     20 h.

Wybrane zagadnienia z historii historiografii                                 10 h.

Historia Europy Wschodniej                                                          10 h.

Seminarium                                                                                   10 h.