Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Studia podyplomowe – to forma kształcenia przeznaczona dla osób, które ukończyły studia wyższe i pragną wzbogacić swoją wiedzę oraz rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia podyplomowe są propozycją przede wszystkim dla osób, które pragną doskonalić się zawodowo, odnawiać swoją wiedzę z danej dziedziny lub dążą do przekwalifikowania i pozyskania nowych umiejętności, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.

Studia Podyplomowe Nauczania Historii dają pełne uprawnienia do nauczania historii, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Studia będą prowadzone w nowoczesny sposób:

* z zastosowaniem metody blended-learning, co spowoduje, że w trakcie każdego semestru odbędą się tylko trzy zjazdy w Instytucie Historii

* metoda e-learningowa zajęć pozwoli na zaznajomienie nauczycieli z prawidłowo prowadzoną pracą w takim systemie, co w dzisiejszych warunkach wydaje się niezbędne

* wszystkie nauczane treści są zawarte w podstawie programowej historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Słuchacze, opracowując materiały do zajęć, będą w sposób praktyczny przygotowywali swój przyszły warsztat nauczyciela historii.

 

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy - pobierz

2. odpis dyplomu lub poświadczoną przez UŁ kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych magisterskich

3. dokument poświadczający uprawnienia do nauczania innego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

4. zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia - pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych - pobierz.

Po złożeniu dokumentów o przyjęciu kandydata decyduje kolejności zgłoszeń. Rekrutacja trwać będzie od 1 lipca do 30 września br.

 

Opłaty za studia:

- 1660 zł za semestr

 

 HISTORIA

W ramach programu będzie zrealizowanych 440 godzin zajęć. Zajęcia dydaktyczne obejmują wszystkie epoki historyczne począwszy od starożytności a kończąc na czasach nam współczesnych. Studia będą trwać trzy semestry. Są to wykłady i ćwiczenia z poszczególnych epok historycznych, dydaktyki historii, nauk pomocniczych historii oraz praktyki pedagogiczne. Słuchacz Studiów Podyplomowych będzie zobowiązany do: uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zaliczenia wszystkich ćwiczeń i wykładów przewidzianych planem studiów oraz przygotowania eseju na wybrany temat. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów Słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywać się będą w trybie studiów zaocznych /soboty, niedziele/ 3 razy w semestrze w godzinach: 8.30 – 20.00 i w trybie e-learningowym.

 

Program studiów obejmuje:

I semestr:

Historia starożytna                                                                         20 h.

Historia powszechna średniowieczna                                            20 h.

Historia średniowieczna Polski                                                      20 h.

Wybrane zagadnienia z nauk pomocniczych historii                     10 h.

Dydaktyka historii 1 - wprowadzenie                                             10 h.

Dydaktyka historii 2 - szkoła podstawowa                                     30 h.

II semestr:

Praktyka - szkoła podstawowa                                                      40 h.

Historia powszechna nowożytna                                                   20 h.

Historia nowożytna Polski                                                             20 h.

Historia powszechna 1789-1918                                                   20 h.

Historia Polski 1795-1918                                                             20 h.

Dydaktyka historii 3 - szkoła ponadpodstawowa                          30 h.

III semestr:

Praktyka (szkoła ponadpodstawowa)                                            50 h.

Dydaktyka historii 4 - Technologia informacyjno-komunikacyjna  20 h.

Historia powszechna 1918-1945                                                   20 h.

Historia Polski 1918-1945                                                              20 h.

Historia Polski po 1945 r.                                                               20 h.

Historia powszechna po 1945 r.                                                     20 h.

Wybrane zagadnienia z historii historiografii                                 10 h.

Historia Europy Wschodniej                                                          10 h.

Seminarium                                                                                   10 h.