Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Studia podyplomowe Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją są studiami doskonalącymi przeznaczonymi dla osób zainteresowanych pracą w archiwach i instytucjach, w których jest wytwarzana i gromadzona dokumentacja (np. instytucje administracji publicznej różnego szczebla, instytucje kultury, firmy prywatne). Studia podyplomowe Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie postępowania z dokumentacja na wszystkich etapach, od momentu jej wytworzenia aż do przekazania do archiwum zakładowego.

Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki archiwalne odbywane przez słuchaczy studiów w wymiarze 60 godzin w wybranych przez siebie instytucjach wytwarzających dokumentację.

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy - pobierz

2. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

3. zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia podyplomowe - pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych słuchacza studiów podyplomowych -  pobierz.

Po złożeniu dokumentów o przyjęciu kandydata decyduje kolejności zgłoszeń.

Rekrutacja trwa: od 1 lipca do 30 września br. drogą elektorniczną https://rekrutacja.uni.lodz.pl/pl/

Opłaty za studia

1500 zł za semestr

Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją

W ramach programu będzie zrealizowanych 235 godzin zajęć merytorycznych. Studia będą trwać dwa semestry. Słuchacz będzie zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zaliczenia ćwiczeń i wykładów przewidzianych planem studiów. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów  Słuchacz otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia będą odbywać się w trybie zaocznym (sobota-niedziela), 5-6 razy w semestrze w godz. 8.30-20.00

Program studiów obejmuje:  

Wprowadzenie do archiwistyki - 10 g.

Historia ustroju i administracji ziem polskich w XX wieku- 20 g.

Dzieje systemów kancelaryjnych w XX wieku - 20 g.

Dokumentacja współczesna – 20 g.

Podstawy prawne działalności archiwów - 20 g.

Teoria i metodyka archiwalna - 40 g.

Podstawy działalności instytucji publicznych - 15 g.

Archiwum zakładowe – 20 g.

Technika komputerowa w kancelarii i archiwum zakładowym – 40 g.

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją - 15 g.

Seminarium – 15 godz.

Praktyki – 60 g.