Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

trebacz michal1Stanowisko: adiunkt

JednostkaCentrum Badań Żydowskich

Pokój: 016

Telefon: +48 42 635 61 77

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia Żydów w Europie Wschodniej 
 • Historia społeczno-polityczna XX w.
 • Biografistyka

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 2003–2008 – Uniwersytet Łódzki, studia; magister historii
 • 2008–2015 – Uniwersytet Łódzki – Humanistyczne Studium Doktoranckie
 • 2015 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

 • 2008–2015 – asystent w Centrum Badań Żydowskich UŁ
 • od 2009–2017 – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Łodzi
 • od 2015 – adiunkt w Centrum Badań Żydowskich UŁ
 • 2016–2017 – adiunkt naukowy w Instytucie Historycznym UW
 • od 2017 – kierownik Działu Naukowego Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Nagrody i wyróżnienia 

 • Nagroda edytorska polskiego Pen Clubu dla członka zespołu edytorskiego pełnej edycji Konspiracyjnego archiwum getta Warszawy
 • Nagroda Klio za edycję Kroniki getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941–1944
 • Nagroda Prezydenta miasta Łodzi za edycję Kroniki getta łódzkiego/ Litzmannstadt Getto 1941–1944

 Projekty, granty

 • Grant NPRH Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku i jej wpływ na relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość – wykonawca
 • Grant NPRH Archiwum Ringelbluma – pełna edycja – wykonawca
 • Grant NPRH Literatura i kultura łódzkich Żydów 1918–1950. Krytyczna edycja źródeł – wykonawca
 • Grant NCN Fuga Szmul Zygielbojm (1895–1943). Biografia wojenna – wykonawca

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies 
 • European Association for Jewish Studies

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Izrael Lichtenstein (1883–1933). Biografia żydowskiego socjalisty, Łódź 2016.
 • Zagłada Żydów na polskiej prowincji, red. A. Sitarek, M. Trębacz, E. Wiatr, Łódź 2012.
 • Łódź pod okupacją (1939–1945), red. T. Toborek, M. Trębacz, Łódź 2018.

Edycje źródeł

 • Józef Zelkowicz, Notatki z getta łódzkiego (1941–1944), red. M. Trębacz, E. Wiatr, M. Polit, K. Radziszewska, Łódź 2017.
 • Archiwum Ringelbluma: konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 33, Getto warszawskie. Cz. 1, red. T. Epsztein; oprac. I. Łach, J. Majewska, K. Person, D. Swałtek, M. Trębacz, Z. Trębacz, Warszawa 2016.
 • Archiwum Ringelbluma: konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 34, Getto warszawskie. Cz. 2, red. T. Epsztein; oprac. T. Epsztein, A. Jarkowska-Natkaniec, I. Łach, J. Majewska, A. Reszka, M. Taras, M. Trębacz, Z. Trębacz, Warszawa 2016.
 • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 23, Dzienniki z getta warszawskiego, red. K. Person, Z. Trębacz, M. Trębacz, Warszawa 2015.
 • Marek Edelman, Getto walczy (udział Bundu w obronie getta warszawskiego), Łódź 2015, red. M. Trębacz.
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego. Rok 1939, cz. 2, Stan bezpieczeństwa, ruch zawodowy i wywrotowy, red. J. Walicki, A. Sitarek, M. Trębacz, Z. Trębacz, M. Kucner, K. Radziszewska, E. Wiatr, Ł. Jaworski, P. Zawilski, Łódź 2014.
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego rok 1938. Cz. 2, Stan bezpieczeństwa, ruch zawodowy i wywrotowy, red. J. Walicki, A. Sitarek, M. Trębacz, Z. Trębacz, M. Kucner, K. Radziszewska, E. Wiatr, Ł. Jaworski, P. Zawilski, Łódź 2014.
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego. Rok 1938, cz. 1, Legalny ruch polityczny i narodowościowy, red. J. Walicki, A. Sitarek, M. Trębacz, Z. Trębacz, M. Kucner, K. Radziszewska, E. Wiatr, Ł. Jaworski, P. Zawilski, Łódź 2012.
 • Sprawozdania miesięczne wojewody łódzkiego. Rok 1939, cz. 1, Legalny ruch polityczny i narodowościowy, red. J. Walicki, A. Sitarek, M. Trębacz, Z. Trębacz, M. Kucner, K. Radziszewska, E. Wiatr, Ł. Jaworski, P. Zawilski, Łódź 2012.
 • Jeszaja Szpigl, Dom Izraela Lichtensteina, „Acta Judaica Lodziensia” 2011, t. 1 [tłumaczenie z jidysz].
 • „Słuchają słów Prezesa...”. Księga przemówień Chaima Mordechaja Rumkowskiego, red. A. Sitarek, M. Trębacz, Łódź 2010.
 • Kronika getta łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941–1944, red. J. Baranowski, K. Radziszewska, A. Sitarek, M. Trębacz, J. Walicki, E. Wiatr, t. 1–5, Łódź 2009.

Artykuły

Artykuły

 • „Ręka pisze zupełnie co innego, niż serce czuje”. Listy rodziny do Szmula Zygielbojma, 1940–1941, „Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly” 2018, nr 4.
 • Szefowie łódzkiego gestapo – próba portretu [w:] Łódź pod okupacją (1939–1945), red. T. Toborek, Trębacz, Łódź 2018.
 • "Może gorzej być skazanym na życie..." Dramat Szmula Zygielbojma, "Polityka" 8 V 2018.
 • Z problematyki najnowszych badań nad gettem łódzkim, „Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly” 2017, nr 1.
 • Gutman–Nejman–Stupaj. Życie żydowskie w powojennej Łodzi na przykładzie wybranych biografii [w:] Druga Rzeczpospolita i nie tylko. Ludzie, środowiska, idee, red. J. Pietrzak, Łódź 2016.
 • Outline of the history of the Łódź Ghetto/Litzmannstadt Ghetto 1940–1944 [w:] Łódź Ghetto/Litzmannstadt Ghetto 1940–1944, red. Baranowski, S.M. Nowinowski, Łódź 2014. [współautorzy: S.M. Nowinowski, A. Sitarek, E. Wiatr].
 • Aleksander Margolis (1888–1939). Lekarz, społecznik, polityk [w:] Bohaterowie trudnych czasów. Zbiór VIII, Łódź 2013.
 • Chaim Lejb Poznański (1879–1939). Zapomniany socjalista [w:] Bohaterowie trudnych czasów. Zbiór VIII, Łódź 2013.
 • Stanisław Rapalski (1891–1979). Społecznik, samorządowiec, socjalista [w:] Bohaterowie trudnych czasów. Zbiór VIII, Łódź 2013.
 • Drei Städte. Besatzungsalltag in Lodz [w:] Gewalt und Alltag im besetzten Polen, red. Böhler, S. Lehnstaedt, Onasbrück 2012 [współautor A. Sitarek]
 • Stosunki polsko-żydowskie w województwie łódzkim 1938–1939 [w:] Zagłada Żydów na polskiej prowincji, red. A. Sitarek, M. Trębacz, E. Wiatr, Łódź 2012.
 • Konferencja Cajtungen-itonim-pisma. Z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku, „Cwiszn”, nr 3/2011.
 • „Wojna nerwów” – codzienność łodzian w przededniu wybuchu II wojny światowej [w:] Łódź w 1939 roku: studia i szkice, red. T. Toborek, P. Waingertner, Łódź 2011.
 • „Our Power is Not the Number of Seats:” The Bund’s Representatives in the Łódź City Council, 1919–1939, red. Dan Diner, “Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts/Simon Dubnow Institute Yearbook” 10 (2011), Göttingen/Oakville, Conn., 2011.
 • Trzy miasta. Dzień powszedni w Litzmannstadt – wybrane problemy [w:] Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, red. T. Chinciński, Gdańsk 2011 [współautor A. Sitarek].
 • Bund – Międzynarodówka – PPS. Historia współzależności, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” nr 7/2011.
 • Z dziejów żydowskiej edukacji w Łodzi Izrael Lichtenstein – nauczyciel, pedagog, bundysta, „Kronika Miasta Łodzi” (2011), t. 4.
 • Żydzi łódzcy w świetle liczb – spis powszechny 1931 roku [w:] Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, red. M. Kulesza, M. Łapa, J. Walicki, Łódź 2010.
 • „Rzadko kiedy żydowski dom łączył w sobie tyle światów i tyle wartości...”. Polsko-żydowska mozaika Rafała Lichtensteina – przyczynek do dziejów inteligencji wielokulturowej Łodzi [w:] „Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, red. R. Stobiecki, J. Walicki, Łódź 2010.
 • Aleksander Margolis. Lekarz-społecznik, polityk, Żyd [w:] Studia i szkice ofiarowane Julianowi Baranowskiemu, red. E. Wiatr, P. Zawilski, Łódź 2010.
 • Dzieci czeskie z Lidic w obozie przy ul. Żeligowskiego w Łodzi [w:] Ludność cywilna w łódzkich obozach przesiedleńczych, red. J. Żelazko, Łódź 2010.
 • Die Rekonstruktion von Lebensgeschichte Berliner Juden im Getto Litzmannstadt [w:] Berliner Juden im Getto Litzmannstadt 1941­­­–1944. Ein Gedenkbuch, red. I. Loose, Berlin 2009. [współautor M. Holler].
 • Zarys historii getta łódzkiego/Litzmannstadt getto 1940–1944 [w:] Getto łódzkie/Litzmannstadt getto 1940–1944, red. J. Baranowski, S.M. Nowinowski, Łódź 2009 [współautorzy: S.M. Nowinowski, A. Sitarek, E. Wiatr].
 • Rekonstrukcja historii życia Żydów berlińskich w getcie Litzmannstadt [w:] Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto 1941–1944. Księga pamięci, red. I. Loose, Berlin-Łódź 2009 [współautor M. Holler].
 • Życie codzienne w Łodzi w 1945 r. [w:] Łódź 1945, red. J. Żelazko, Łódź 2008 [współautor Adam Sitarek].

 

Spis publikacji