Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

marinow kirilStanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra Historii Bizancjum

Pokój: 20

Telefon: +48 42 635 61 00

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia średniowiecznej Bułgarii (VII–XIV w.)
 • Relacje bizantyńsko-bułgarskie w okresie Wieków Średnich, szczególnie zmagania militarne i wzajemne postrzeganie się Bizantyńczyków i Bułgarów
 • Geografia historyczna i geopolityka Półwyspu Bałkańskiego w średniowieczu
 • Wojskowość bizantyńska
 • Literatura bizantyńska: historiografia, epistolografia, retoryka i podręczniki sztuki wojennej
 • Historia gór i ich mieszkańców w średniowieczu
 • Średniowieczne stolice (Konstantynopol, Presław, Wielkie Tyrnowo)
 • Biblia w literaturze i kulturze średniowiecznych Bałkanów

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1995–2000 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – studia (magister archeologii – 19 II 2001)
 • 2001–2006 – Studium Doktoranckie Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego
 • 25 III 2010 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, promotor – prof. dr hab. Waldemar Ceran / prof. dr hab. Maciej Kokoszko
 • 26 XI 2020 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

 • 2005–2008 – asystent w Zakładzie Historii Średniowiecznej Europy Zachodniej i Lewantu UŁ
 • 2008–2010 – asystent w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 • od 2010 – adiunkt w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

Nagrody naukowe

 • 1995–2000 – trzykrotne uhonorowanie Listem gratulacyjnym JM Rektora UŁ za wyniki w nauce
 • 2013 – nagroda I stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011.
 • 2016 – nagroda II stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Carstwo bułgarskie. Polityka – społeczeństwo – gospodarka – kultura866–971, Warszawa 2015 [współautor M.J. Leszka].
 • 2017 – nagroda I stopnia Rektora UŁ (indywidualna) za cykl publikacji zatytułowany Bizancjum i Bułgaria w VII–XIV w. Rywalizacja i koegzystencja.

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Członek Komisji Bałkanistyki przy oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (Poznań, Polska; od 2011)
 • Członek Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. profesora Waldemara Cerana (Ceraneum) (Łódź, Polska; od 2012)
 • Członek Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (Warszawa, Polska, od 2013)
 • Członek Commission for the Historical Geography and Spatial Analysis of Byzantium of the International Association of Byzantine Studies (Wiedeń, Austria; od 2016)
 • Członek Център за медиевистични изследвания към Историческия факултет на Великотърновския Университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria; od 2017)

Działalność redakcyjna

 • Sekretarz naukowy czasopisma „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” (Łódź, Polska; od 2011)
 • Członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Series Ceranea” (Łódź, Polska; od 2011)
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” (Łódź, Polska; w latach 2012–2016)
 • Korespondent bibliograficzny „Byzantinische Zeitschrift" (Monachium, Niemcy; od 2014)
 • Członek Komitetu Redakcyjnego serii „Byzantina Lodziensia” (Łódź, Polska; od 2015)
 • Członek Naukowej Rady Doradczej serii wydawniczej „Studies in Historical Geography and Cultural Heritage”, we współpracy z Österreichische Akademie der Wissenschaften (Novi Sad, Serbia – Wiedeń, Austria; od 2016)
 • Członek Stałego Zespołu Recenzentów czasopisma „Епохи/Epochi" (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria; od 2016)
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences” (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria; od 2017)

Projekty badawcze

Ukończone:

 • 2007–2010 – Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy IV–pocz. VII w.(KBN – NN108 2693 33; Uniwersytet Łódzki) – wykonawca projektu
 • 2012–2014 – Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times, an Erasmus Intensive Programme, sponsored by the Lifelong Learning Programme of EU (Uniwersytet im. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria) – wykonawca projektu
 • 2015–2018 – Bułgaria w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego(NCN, Harmonia – UMO-2014/14/M/HS3/00758; Uniwersytet Łódzki) – wykonawca projektu

W realizacji:

 • 2014–2019 – Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje – osadnictwo – dziedzictwo kulturowe,(MNiSW – 0604/NPRH3/H12/82/2014; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – wykonawca projektu

 

Stypendia i staże

 • 2007 – Stypendium Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSW (staż w Katedrze Historii Bułgarii Uniwersytetu Sofijskiego)
 • 2011–2014 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Carstwo Bułgarskie. Polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura,866–971, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, 385 pp. [współautor M.J. Leszka].
 • Piotr I Święty, car bułgarski (ok. 912–969). Maria Lekapena, caryca bułgarska (ok. 912–?963), Wydawnictwo Avalon, Kraków 2018, 347 pp. [współautorzy Z.A. Brzozowska, M.J. Leszka].

Redakcje

 • Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, 372 pp. (= „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 87); [współredakcjaJ. Leszka, A. Kompa].
 • Miasto na styku mórz i kontynentów. Wczesno– i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 341 pp. [Byzantina Lodziensia XXIII]; [współredakcjaJ. Leszka].
 • Varia Mediaevalia. Studia nad średniowieczem w 1050. rocznicę Chrztu Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 255 pp. [współredakcja K. Szadkowski, K. Węgrzyńska].
 • The Bulgarian State in 927–969. The Epoch of Tsar Peter I, Łódź University Press, Łódź 2018, 700 pp. [Byzantina Lodziensia XXXIV]; [współredakcja M.J. Leszka].

Artykuły

 • Михаил Дука Глава Тарханиот и крепости Гема в концеXIII в., [in:] Byzantium, new Peoples, new Powers: the Byzantino-Slav Contact Zone, from the ninth to the fifteenth Century, eds. Kaimakamova, M. Salamon, M. Smorąg Różycka, Historia Iagellonica, Cracow 2007, pp. 267–284 [Byzantina et Slavica Cracoviensia V].
 • Inny Konstantynopol. Tyrnowo jako stołeczny ośrodek późnośredniowiecznej Bułgarii, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 87, 2011, pp. 343–371 + 10 photos.
 • Hémos comme barrière militaire. L’analyse des écrits historiques de Léon le Diacre et de Jean Skylitzès au sujet de la campagne de guerre des empereurs byzantins Nicéphore II Phocas en 967 et de Jean I Tzymiscès en 971, „Bulgaria Mediaevalis” 2, 2011, pp. 443–466.
 • In the Shackles of the Evil One: The Portrayal of Tsar Symeon I the Great (893–927) in the Oration ‘On the Treaty with the Bulgarians’, „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” 1, 2011, pp. 157–190.
 • Peace in the House of Jacob:A Few Remarks on the Ideology of Two Biblical Themes in the Oration ‘On the Treaty with the Bulgarians’, „Bulgaria Mediaevalis” 3, 2012, pp. 85–93.
 • В дербите на Хемус (За някои страни в ролята на планината през периодаVII–IX в.), „Palaeobulgarica” 37, 2013, 4, pp. 60–73.
 • Myth and Meaning. Standards of Byzantine Erudition and Its Role in Byzantine Rhetorical Works, [in:] Стандартина всекидневието през Средновековието и Новото време/ Standards of Everyday Life in the Middle Ages and in Modern Times, т. III, eds. К. Мутафова, Н. Христова, И. Иванов, Г. Георгиева, Велико Търново 2014, pp. 151–164.
 • The Haemus Mountains and the Geopolitics of the First Bulgarian Empire: An Overview, „Зборник радова Византолошког института” 51, 2014, pp. 17–32.
 • Как трябва да се водят планински сражения. Препоръки в някои византийски и антични стратегикони, „Bulgaria Mediaevalis“ 4/5, 2013/2014, pp. 363–381.
 • Новият Завет и византийската пропаганда. Още веднъж за Никита Хониат и българското освободително движение, [in:] Великите Асеневци, eds. Пл. Павлов, Н. Кънев, Н. Хрисимов, Велико Търново 2016, pp. 70–83.
 • Across Haimos: Inconveniences and Dangers in crossing the Mountains of Bulgaria in the Middle Ages, „VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences” 2, 2018, 1, pp. 11–24.
 • Asparuh and His People on the Lower Danube through the Eyes of Theophanes, or a Story that Was Not Meant to Happen, „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” 8, 2018, pp. 167–191.

 

Spis publikacji