Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

ORZELStanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra Historii Nowożytnej

Pokój: 38

Telefon: +48 42 635 61 86

Konsultacje: urlop

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia kultury szlacheckiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 • Historia intelektualna i kulturowa czasów nowożytnych, zwłaszcza XVIII wieku
 • Historia edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, zwłaszcza podróży edukacyjnych
 • Edytorstwo źródeł historycznych
 • Dydaktyka historii

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 2003–2008 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki; magister historii
 • 2004–2009 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny; magister filologii polskiej
 • 2011–2012 – Université Michel de Montaigne w Bordeaux w ramach programu Erasmus
 • 2013–2014 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego
 • 2009–2015 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych – stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu historii na podstawie rozprawy Mit i mitologia w kulturze szlacheckiej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku (promotor: prof. dr hab. Stanisław Roszak)

Przebieg pracy zawodowej

 • od 1 X 2015 – adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej UŁ

Nagrody i wyróżnienia 

 • 2017  – nagroda J.M. Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe indywidualna drugiego stopnia za książkę pt. Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku

Stypendia, projekty, granty

 • 2012–2013 – projekt badawczy „Lithuanian Egodocumental Heritage (LEGODOK)”, prowadzony przez Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, finansowany przez Litewską Radę Naukową nr 160000-S-139 (członek zespołu badawczego)
 • 2013 – projekt „Spór o mitologię sarmacką na tle europejskiej debaty o pochodzeniu narodów w XVI–XVIII wieku”, stypendium ufundowane przez Fundację Lanckorońskich na miesięczny pobyt w Rzymie
 • 2012–2014 – stypendium ufundowane przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki w ramach projektu badawczego „Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert) / Samoświadectwa w polskim i niemieckim piśmiennictwie w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej (XV–XVIII wiek)”, realizowanego dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz Bawarskiej Kancelarii Państwowej przez Polską Misję Historyczną przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu
 • XI 2014–III 2015 – przygotowanie tekstów popularnonaukowych publikowanych na stronie internetowej http://www.wilanow-palac.pl/pasaz, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, współpraca w ramach projektu „Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji królewskiej w Wilanowie”
 • 2016 – projekt „Fantastyczni i realni przodkowie. Źródła pamięci kulturowej wybranych państw i narodów europejskich doby nowożytnej”, stypendium ufundowane przez Fundację z Brzezia Lanckorońskich na miesięczny pobyt w Londynie
 • 2016–2019 – projekt badawczy „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku”, prowadzony przez Polskie Towarzystwa Historyczne, finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” nr 2bH 15 0122 83 (członek zespołu badawczego)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Kierownik Organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne (2012–2019)
 • Towarzystwo Naukowe w Toruniu
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Działalność redakcyjna

 • od XI 2014 – sekretarz Redakcji „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie”
 • od III 2014 – sekretarz Kolegium Redakcyjnego „Zapisek Historycznych” (główny redaktor językowy)
 • 2011–2014 – sekretarz Redakcji „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Historycznego”

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Kontakty, tradycje i stosunki polsko-francuskie od XVI do początków XX wieku. Zbiór studiów, red. J. Orzeł, M. Mróz, Toruń 2012, ss. 273.
 • Juozapo Jurgio Hilzeno 1752–1754 metų kelionės dienoraštis / Dziennik podróży Józefa Jerzego Hylzena z lat 1752–1754, red. A. Pacevičius, oprac. J. Orzeł, A. Pacevičius, S. Roszak, Vilnius 2013, ss. 504.
 • Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Warszawa 2016, ss. 460.

Artykuły

 • Sarmatism as Europe’s Founding Myth, „Polish Political Science. Yearbook” 2010, vol. XXXIX, s. 149–157.
 • Polityczne ideały szlacheckie w Rzeczypospolitej, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2011, nr 1, s. 35–41.
 • System wartości obywatelskich w kulturze szlacheckiej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, [w:] Parlament – konstytucja – demokracja w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2011, s. 226–235.
 • Edukacja szlachcica – ideały i postulaty w staropolskim piśmiennictwie pedagogicznym, „Kultura i Edukacja” 2011, nr 2, s. 60–75.
 • System wartości obywatelskich w kulturze szlacheckiej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, [w:] Parlament – konstytucja – demokracja w edukacji historycznej, red. S. Roszak, A. Wieczorek, M. Strzelecka, Toruń 2012, s. 225–236.
 • Czas mityczny w staropolskich genealogiach – przyczynek do badań nad mitologią sarmacką, [w:] Między Barokiem a Oświeceniem. Społeczeństwo stanowe, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2013, s. 135–142.
 • Józef Jerzy Hylzen’s Diary as an Example of an Ego-Document, [w:] Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spatmittelalter und in der Fruhen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert), red. R. Skowrońska, H. Flachenecker, R. Czaja, S. Roszak, J. Tandecki, Toruń 2014, s. 233–245.
 • W poszukiwaniu antenatów – o mitach początku narodu i rodu w kulturze szlacheckiej, [w:] Sarmacka pamięć. Wokół bitwy pod Wiedniem, red. B. Dybaś, A. Woldan, A. Ziemlewska, Warszawa 2014, s. 17–34.
 • Zmysły a rozum. Paryskie wykłady fizyki eksperymentalnej opata Nolleta w dzienniku Józefa Jerzego Hylzena, [w:] Staropolski ogląd świata. Sarmacki sensualizm, red. F. Wolański, Toruń 2017, s. 117–126.

 • Na początku była… Troja? Mity fundacyjne Anglii i Francji w średniowieczu i epoce nowożytnej, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2017, nr 6, s. 10–14.
 • The Gliniany rokosz – How the Tradition to Rebel Against the King in Polish-Lithuanian Commonwealth was Established, [w:] History and Politics: Remembrance as Legitimation, ed. K. Kącka, R. Schattkowsky, CGS Studies, vol. 6, Cambridge 2017, s. 185–207

 

 Spis publikacji