Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

filipczak witoldStanowisko: profesor UŁ

Jednostka: Katedra Historii Nowożytnej

Pokój: 38

Telefon: +48 42 635 61 96

Konsultacje:

E-mail: witold.filipczak@filhist.uni.lodz.pl

 

Zainteresowania badawcze

 • parlamentaryzm Polski XVI–XVIII w., zwłaszcza czasy panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • dzieje polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu Rady Nieustającej
 • źródła do dziejów sejmików w XVIII w.

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1978–1982 – XII Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Łodzi
 • 1982–1987 – studia na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Filozoficzno-Historyczny, kierunek: historia, medal „Za chlubne studia”
 • 1987 – magister historii (temat pracy: Opozycja antykrólewska na sejmie 1786 roku, promotor: prof. dr hab. Wojciech Szczygielski)
 • 1 X 1991–15 II 1992 – staż naukowy w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu Warszawskiego (opiekun: prof. dr hab. Hubert Izdebski)
 • 3 VII 1997 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor nauk humanistycznych (temat pracy: Sejm z 1778 roku, promotor: prof. dr hab. Wojciech Szczygielski)
 • 24 X 2013 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii – historii Polski XVI–XVIII w. (rozprawa habilitacyjna: Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786, Łódź 2012)

Przebieg pracy zawodowej

 • 1 IX 1987–31 VIII 1988 – XXIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi i Szkoła Podstawowa nr 172 w Łodzi – nauczyciel historii
 • 5 I 1988–22 XII 1988 – służba wojskowa
 • 28 XII 1988–31 III 1989 – historyk w Instytucie Historii UŁ
 • 1 IV 1989–31 III 1990 – asystent-stażysta w Zakładzie Historii Polski Nowożytnej UŁ
 • 1 IV 1990–30 IX 1997 – asystent w Zakładzie Historii Polski Nowożytnej, Zakładzie Historii Społeczno-Politycznej Polski Nowożytnej UŁ oraz (od 1992) w Katedrze Historii Polski XVI-XVIII w. UŁ
 • 1 X 1997–30 IX 2009 –  adiunkt w Katedrze Historii Polski XVI-XVIII w. UŁ, a następnie w Katedrze Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich UŁ
 • 1 X 2009–30 XI 2013 – starszy wykładowca w Katedrze Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich UŁ,  zaś od 1 X 2011 w Katedrze Historii Nowożytnej UŁ
 • 1 XII 2013–30 IX 2016 – adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej UŁ
 • od 1 X 2016 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Nowożytnej UŁ

Nagrody naukowe

 • 2001 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, drugiego stopnia) za książkę pt. Sejm 1778 roku (Warszawa 2000)
 • 2014 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (indywidualna, drugiego stopnia) za książkę pt. Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786 (Łódź 2012)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Łodzi
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym
 • 2004–2008 – Kapituła Fundacji Aurea Demokratia (stworzona przez prof. dra  hab. med. Marka L. Kowalskiego), która przyznawała nagrody w konkursach na najlepszą pracę doktorską i magisterską dotyczącą dziejów parlamentaryzmu I Rzeczypospolitej (p.o. sekretarza Kapituły Fundacji)

Projekty, granty

 • od 1991 (do końca lat dziewięćdziesiątych) – udział w pracach zespołów zajmujących się historią parlamentaryzmu polskiego (tematy dotyczące dziejów sejmów i sejmików w czasach Rady Nieustającej), kierownik: prof. dr Juliusz Bardach
 • od 2015 – wykonawca grantu NPRH (1aH 15 0046 83) na temat: "Edycja źródłowa: Akta sejmikowe województw Wielkopolski właściwej w latach 1764–1793" oraz druku tomu Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego z lat 1668–1695, kierowanego przez prof. UAM dra hab. Michała Zwierzykowskiego (grant jest realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Sejm z roku 1778, wyd. "Semper", Warszawa 2000, ss. 362 (więcej).
 • Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 674.

Artykuły

 • Rugi poselskie i losy „rozdwojonych” sejmików przedsejmowych w latach 1778–1786, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1997, t. 49, z. 1–3, s. 65–85.
 • Sejmy Rzeczypospolitej w dobie stanisławowskiej, [w:] Między konstytucją Nihil novi a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji. Parlamentaryzm Polski w XVI–XX wieku, red. H. Gmiterek, S. Piątkowski, J. Wrona, Radom 2005, s. 59–82.
 • Ekonomie litewskie w polityce sejmikowej Stanisława Augusta po upadku Antoniego Tyzenhauza (1780–1783), „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 1 (9), s. 235–276 (dostęp online).
 • Stanisław August i Elżbieta Sapieżyna. Spór wokół losów sejmu 1782 roku, [w:] Władza i polityka w czasach nowożytnych, red. Z. Anusik, Łódź 2011, s. 53–75.
 • Rozdwojone wołyńskie sejmiki poselskie w 1786 roku, „Res Historica” 2013, nr 36, s. 163–190 (dostęp online).
 • Sejmiki ziemi nurskiej 1780–1786, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 1, s. 23–62 (dostęp online).
 • Anna z Pociejów Tyszkiewiczowa, wojewodzina smoleńska. Rola polityczna w czasach Rady Nieustającej, [w:] Kobiety i władza w czasach dawnych, red. B. Czwojdrak i A.A. Kluczek, Katowice 2015, s. 405–434.
 • Samorząd szlachecki województwa kijowskiego w połowie lat 80. XVIII wieku (1783–1785), „Wieki Stare i Nowe” 2016, t. 10 (15), s. 77–97.
 • Bolimów jako miejsce obrad sejmików województwa rawskiego w XVII–XVIII wieku, „Rocznik Łódzki” 2016, t. 65, s. 11–35 (dostęp online).
 • Ziemskie urzędy sądowe w życiu politycznym województwa sandomierskiego w latach 1777–1783, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 2, s. 191–214 (dostęp online).

 

Spis publikacji