Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Wolinska TeresaStanowisko: profesor UŁ

Jednostka: Katedra Historii Bizancjum

Pokój: 20

Telefon: +48 42 635 61 00

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Bizancjum i Arabowie –  trudne relacje (V–X w).
 • Bizancjum w relacjach z państwami Europy Zachodniej (VI–IX w.)
 • Bizantyńska Sycylia (V–X w.)
 • Cesarz Justynian Wielki i jego współpracownicy
 • Stosunki cesarstwa wschodniorzymskiego z papiestwem
 • Konstantynopol w okresie wczesno– i średnionobizantyńskim 

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1987 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – magister historii (temat pracy: Współpracownicy cesarza Justyniana; promotor: prof. dr. hab. W. Ceran)
 • 14 XII 1995 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (temat pracy: Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską; promotor: prof. dr. hab. W. Ceran)
 • 24 XI 2005 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii – historia średniowiecza i historia Bizancjum 

Przebieg pracy zawodowej

 • 1987–1989 – nauczyciel historii w VI LO im J. Lelewela w Łodzi
 • 1989–1992 – nauczyciel historii w I LO im. S. Staszica w Zgierzu
 • od 2 XI 1992 – asystent w Zakładzie Historii Bizancjum UŁ
 • od 1 III 1996 – adiunkt w Zakładzie Historii Bizancjum UŁ (od 2003 Katedra Historii Bizancjum UŁ)
 • od 1 IX 2006 – profesor nadzwyczajny UŁ w Katedrze Historii Bizancjum

Wypromowani doktorzy i magistrzy

 • 2 doktorów
 • 11 magistrów

Nagrody naukowe

 • 1999 – II stopnia Rektora UŁ za książkę pt. Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską, Piotrków Trybunalski 1998
 • 2006 – III stopnia Rektora UŁ za książkę pt. Sycylia w polityce bizantyńskiej w VI-IX w. [Sicily in the Byzantine Policy, 4th-9th Century], Łódź 2005
 • 2013 – I stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011
 • 2015 – II stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem, Łódź 2014 (Byzantina Lodziensia  XVII); współautorzy A. Kompa, T. Wolińska
 • 2016 – II stopnia Rektora UŁ (zespołowa) za książkę pt. Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI-VIII w., red. T. Wolińska, P. Filipczak, Warszawa 2015

Projekty badawcze

Ukończone

 • 2007–2010 – Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy IV–pocz. VII w. (NN 108 2693 33) – wykonawca  projektu
 • 2008–2011 – Polska i Europa w średniowieczu – przemiany strukturalne (NN 108 3731 34) – wykonawca  (kierownik prof. Alicja Szymczak)
 • 2012–2015 – Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji (NCN Harmonia 2012/04/M/HS3/00564) – kierownik projektu
 • 2012–2015 – wykonawca [opiekun naukowy] grantu nr 2011/03/N/HS2/00890; Sophia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kultury bizantyńsko-słowiańskiej,  realizowanego przez doktorantkę, mgr Zofię Brzozowską

W trakcie realizacji

 • 2017–2020 – Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX-XV w. – wykonawca  (NCN, program Harmonia)
 • 19 VIII 2016–18 III 2017 –  wykonawca [opiekun naukowy] grantu 2016/20/T/HS3/00414; Obraz życia codziennego chrześcijan na Wschodzie w świetle kościelnych źródeł normatywnych (IV–V w.), realizowanego przez doktoranta mgr. Andrzeja Hołaska (NCN program Etiuda IV)

Stypendia i staże

 • 1997 – staż w Katedrze  Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie
 • 2000, 2002  – stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Rzym Istituto Pontificio Orientale, American Academy in Rome

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (1996–2011)
 • Członek Komisji Bizantynologicznej PTH (od 2011)
 • Członek Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo–Wschodniej im. profesora Waldemara Cerana (Ceraneum) (od 2011)
 • Członek Komisji Bałkanistyki przy oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (od 2011)

Działalność redakcyjna

 • Członek Komitetu Redakcyjnego serii Byzantina Lodziensia (2009–2012)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską, Wydaw. Filii Kieleckiej WSP, Piotrków Trybunalski 1998, ss. 271.
 • Justynian Wielki, Wydaw. WAM, Kraków 2003, ss. 95.
 • Sycylia w polityce bizantyńskiej w VI–IX w., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 378.
 • Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność. Idee i teksty, pod red. T. Wolińskiej, M.J. Leszki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009. ss. 259.
 • Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, pod red. M. J. Leszki i T. Wolińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss. 751.
 • Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością i średniowieczem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, ss. 490 (współautorzy: A. Kompa, M.J. Leszka).

 • Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI–VIII w., red. T. Wolińska, P. Filipczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, ss. 652.
 • Byzantium and the Arabs. Encounter of Civisation, ed. T. Wolińska, P. Filipczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 614.

Artykuły

 • Władza i moralność w świetle korespondencji papieża Grzegorza Wielkiego, „Teologia Patrystyczna” t. 2, 2005, s. 47–60.
 • Między Bizancjum, Longobardami i Frankami. Rola temu Sycylii w bizantyńskiej polityce wobec Italii (VII–IX w.), „Przegląd Historyczny” t. XCVI, 2005, z. 1, s. 21–40.
 • Próby stworzenia sojuszu antysaraceńskiego na południu Italii, „Przegląd Historyczny” t. XCVII, 2006, z. 2, 145–164.
 • Jedenastowieczne echo sporu o tytuł ekumenicznego patriarchy, „Vox Patrum” 26 (2006), t. 49, s. 725–734.
 • Sittas – wódz Justyniana, „Przegląd Historyczny” 101/2, 2010, s. 155–170.
 • Constantinopolitan Charioteers and their supporters, „Studia Ceranea” 1, 2011, s. 127–142.
 • A Barbarian as Incarnation of Roman Virtues? Theodoric the Great in Byzantine and Italian Sources,  [w:] Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Studies in Honour of Professor Maria Dzielska, ed. by K. Twardowska, M. Salamon, S. Sprawski, M. Stachura, S. Turlej, Kraków 2014, s. 411–421.
 • Synowie Hagar. Wiedza Bizantyńczyków o armii arabskiej w świetle traktatów wojskowych z IX i X w., „Vox Patrum” 35 (2015) t. 63, s. 377–416.
 • Elity chrześcijańskie wobec islamu  (VII–X wiek), „Vox Patrum” 35 (2015), t. 64, s. 529–567.
 • Pogańskie idee polityczne w chrześcijańskim świecie. Władza, jej granice i źródła legitymizacji w ocenie autora dialogu Περι πολιτικησ επιστημεσ (De scientia politica), „Vox Patrum” 36 (2016) t. 66, s. 327–351.

 

Spis publikacji