Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

zurawski vel grajewski radoslawStanowisko: profesor zwyczajny      

Jednostka: Katedra Historii Powszechnej Najnowszej

Pokój: 307

Telefon: +48 42 635 60 98

Konsultacje: środy 12.00-14.00 online / Teams

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Zainteresowania badawcze

 • Historia powszechna dyplomacji XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Imperium Brytyjskiego w I połowie XIX wieku
 • Historia Wielkiej Emigracji po Powstaniu Listopadowym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Hotelu Lambert
 • Historia powszechna dyplomacji w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków brytyjsko-czechosłowackich
 • Problematyka mitów, stereotypów i tradycji narodowych

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1982–1987 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 20 II 1997 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Andrzej M. Brzeziński
 • 28 V 2009 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych
 • 28 II 2020 r. tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1987–1988 – nauczyciel historii w XV Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kasprowicza w Łodzi
 • 1988–1989 – asystent-stażysta w Zakładzie Historii Polski Nowożytnej UŁ
 • 1989–1995 – asystent w Zakładzie Historii Społeczno-Politycznej Polski XIX wieku UŁ (potem Katedra Historii Polski XIX wieku)
 • 1995–1997 – asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • od 1997 – adiunkt w Zakładzie (a następnie Katedrze) Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • od VI 2009 profesor UŁ w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • od X 2017 – kierownik Katedry Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • od 2020 profesor

Nagrody naukowe

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dwukrotnie w latach 1985–1987)
 • Medal za Chlubne Studia (1987)
 • Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka za książkę pt. Wielka Brytania w „dyplomacji” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832–1841) (1999)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ, indywidualna drugiego stopnia, za opublikowanie dwóch monografii poświęconych polityce księcia Adama J. Czartoryskiego w okresie emigracji pt. Działalność księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831–1832) oraz Wielka Brytania w "dyplomacji" księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832–1841) (2000)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ, zespołowa pierwszego stopnia, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – współautorstwo skryptu dla studentów obcokrajowców pt. Poland  History, Culture and Society, Selected Readings (2004)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ, indywidualna stopnia trzeciego, za książkę pt. Pojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji. Księżna Dorothea Lieven wobec Polski i Polaków (2006)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ, indywidualna drugiego stopnia, za książkę pt. Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne (październik 1938 r. – maj 1945 r.) (2009)
 • Nagroda w konkursie imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii opublikowaną w polskim czasopiśmie naukowym, organizowanym przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wspólnie z Polskim Towarzystwem Historycznym oraz Towarzystwem Miłośników Historii w Warszawie, za recenzję pt. Wielka Emigracja w Belgii (1831–1870) — Wizerunek bez heroizmu, opublikowaną na łamach „Kwartalnika Historycznego” (2016) (przyznana w 2018 r.).
 • Wyróżnienie „Łódzka Eureka” 2018 w kategorii Nauka za recenzję naukową z zakresu historii pt. Wielka Emigracja w Belgii (1831-1870) – Wizerunek bez heroizmu, przyznane przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi (8 kwietni 2019 r.).

Stypendia i staże zagraniczne

Francja:

 • Stypendium Fundacji im. J. i S. Brzękowskich  r. – kwerendy w Bibliotece Polskiej i Bibliothèque Nationale w Paryżu (1992)
 • stypendium Fundacji Pomocy Niezależnej Kulturze i Literaturze Polskiej- kwerendy w Bibliotece Polskiej i Bibliothèque Nationale w Paryżu (1994)

Czechy:

 • wielokrotna kwerenda archiwalna w archiwach i bibliotekach w Pradze czeskiej: Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych ČR, Archiwum Instytutu Tomáša Garrigue Masaryka, Głównym Archiwum Państwowym (Státní ústřední archiv) i Archiwum Muzeum Narodowego w Pradze (1998–2003)

Wielka Brytania:

 • Kwerenda archiwalna w School of  Slavonic and East European Studies i Public Record Office w Londynie (2001)
 • Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich  – kwerendy archiwalne w School of Slavonic and East European Studies, National Archives i British Library w Londynie (2003)
 • Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, - kwerendy archiwalne w zbiorach The National Archives i The British Library w Londynie (wrzesień 2017 r.).

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Działalność księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831–1832), Wydawnictwo Semper, Warszawa 1999, ss. 176 + 4 nlb.
 • Wielka Brytania w „dyplomacji” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832–1841), Wydawnictwo Semper, Warszawa 1999, ss. 409 + 7 nlb.
 • Pojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji. Księżna Dorothea Lieven wobec Polski  i Polaków, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, ss. 210 + 2 nlb.
 • Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne (październik 1938 r. – maj 1945 r.), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 651 + 3 nlb. (więcej)
 • Ostatnie polskie miasto. Rzeczpospolita Krakowska w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec Wielkiej Brytanii (1831-1845), Ośrodek Myśli Politycznej oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Kraków-Łódź 2018, ss. 400.
 • Ognisko permanentnej insurekcji. Powstanie 1846 r. i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich (1846-1847), Ośrodek Myśli Politycznej oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Kraków-Łódź 2018, ss. 496.

Opracowanie źródeł:

 •  Korwin-Szymanowski,Przyszłość Europy w zakresie ekonomicznym, społecznym i politycznym, wyd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2015, ss. 112 [opracowanie naukowe publikacji dwujęzycznej wydanej w jednym tomie, ale z oddzielną paginacją dla każdej wersji, obejmujące: Posłowie, redakcję naukową tekstu dzieła, przypisy i indeks. Wersja francuska: T. Korwin-Szymanowski, L’avenir économique, social et politique en Europe, Ministère des Affaires étrangères de la République de Pologne, Varsovie 2015, pp. 116].

Redakcja i współautorstwo książek:

 • Rządy bez ziemi. Struktury władzy na uchodźstwie, pod red. R. P. Żurawskiego vel Grajewskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 776 (więcej).
 • Powstanie styczniowe 1863-1864. Historie i analizy, pod red. J. Kloczkowskiego i R. Żurawskiego vel Grajewskiego, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2017, ss. 441 + 7.
 • Historie Polski w XIX wieku, pod red. A. Nowaka, t. 4, Narody, wyznania, emigracje, porównania, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ss. 604 [współautor, rozdział: Polskie emigracje 1831–1918, s. 115–276] (więcej).
 • Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red. D. Jeziornego, S. M. Nowinowskiego, R. P. Żurawskiego vel Grajewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, ss. 764 (więcej).

Artykuły

 • Kościuszko i Insurekcja w anglojęzycznej prasie związanej ze stronnictwem księcia A. J. Czartoryskiego, [w:] Kościuszko w kręgu mitologii narodowej, pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Łódź 1995, s. 75–91.
 • Sprawa belgijska w działalności politycznej księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec Wielkiej Brytanii (1831–1833), „Acta Universitatis Lodziensis” Folia Historica 65, 1999, s. 5–30.
 • Brytyjskie oceny mowy Mikołaja I w Warszawie w 1835 r., [w:] Gdańsk – Polska – Europa. Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Kropidłowskiego ofiarowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Władysławowi Zajewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Gdańsk 2001, s. 183–192.
 • Kształtowanie się polskich i czechosłowackich władz na uchodźstwie w początkowym okresie II wojny światowej. Status prawny – podobieństwa i różnice, [w:] Dwa państwa trzy narody. Ustroje polityczne Polski i Czechosłowacji (1918–1939), pod red. J. Adamczyka, Warszawa 2004, s. 161–173.
 • Sprawa utworzenia komitetu czechosłowackiego w parlamencie brytyjskim, „Moderní Dějiny”, Sborník k dějinám 19. a 20. století 2004, nr 12, s. 153–172.
 • Foreign Office wobec stosunków polsko-czechosłowackich (listopad 1940–sierpień 1942 r.), [w:] Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością Czesi – Polacy – Słowacy 1938/39–1945–1989, cz. 1, pod red. P. Blažka, P. Jaworskiego, Ł. Kamińskiego, Warszawa 2007, s. 110–119.
 • „What about Poles?” Aspekt polski w relacjach brytyjsko-czechosłowackich wokół  traktatu czechosłowacko-sowieckiego (maj–grudzień 1943 r.), [w:] Ze studiów nad brytyjską polityką zagraniczną XX wieku, pod red. W. Michowicza, R. Łosia, P. Żurawskiego vel Grajewskiego, Łódź 2009, s. 103–127.
 • The Factors Shaping the International Political Status and the Foreign Policy of the Czechoslovak Authorities in Exile, 1939-1945, [in:] Exil in London. The Experience of Czechoslovakia and the other Occupied Nations, 1939-1945, Vít Smetana and Kathleen Geaney, Karolinum Press, Prague 2017, p.72-83.
 • „The Portfolio”. Brytyjscy publicyści, polscy emigranci i tajna rosyjska korespondencja dyplomatyczna, „Rocznik Historii Prasy Polskiej" 2014, t. 17, z. 1 (33), s. 7–23 [Wyd. 2 tego samego tekstu w: Sprawy Polsko-Rosyjskie (Historia…Kultura…Nauka) Studia i Materiały, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2016, ss. 20].
 • Rozważania o upadku i odradzaniu się państw (z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości), „Kwartalnik Historyczny” 2018, R CXXV, z. 2, s. 575-588.

 

Spis publikacji