Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

adamczewski marekStanowisko: profesor UŁ

JednostkaKatedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii

Pokój: 19

Telefon: +48 42 635 61 66

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Obraz sfragistyczny ziem Polski środkowej do końca XVIII wieku
 • Heraldyka i sfragistyka miejska, szlachecka, ziemska i korporacyjna
 • Współczesna heraldyka samorządowa województwa łódzkiego
 • Szeroko rozumiana semiotyka – znaki i symbole
 • Polska heraldyka państwowa w XIX–XX wieku

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1982–1987  Uniwersytet Łódzki - studia; magister historii
 • 23 IV 1998 – Uniwersytet Łódzki - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Jan Szymczak
 • 27 X 2011 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

 • 1988–1989 – asystent-stażysta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • 1989–1998 – asystent w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • od 1998 – adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii UŁ
 • od 2011 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagroda im. Adama Heymowskiego za rozprawę doktorską pt. Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku – najlepszą rozprawę z zakresu heraldyki i dyscyplin pokrewnych (1999)
 • Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna drugiego stopnia za książkę pt. Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku (2001)
 • Nagrody J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowe drugiego stopnia za monografie historyczne Zgierza (1996), Uniejowa (1996), Brzezin (1998) oraz Konstantynowa Łódzkiego (2007)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki 
 • Polskie Towarzystwo Heraldyczne
 • Towarzystwo Przyjaciół Zgierza

Projekty badawcze

 • Kieruje projektem badawczym pt. Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815–2015)

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000, Wydawnictwo  DiG, ss. 520.
 • Pieczęcie i herby miejskie Zgierza (XVI w.1945 r.), Zgierz 2010, ss. 81 + 46 il.
 • Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. 1. Pieczęcie władz kościoła do połowy XX wieku, Łódź 2010, ss. 239 + 90 il.
 • Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. 2. Pieczęcie sądów szlacheckich do 1793 roku, Łódź 2010, ss. 137 + 45 il.
 • Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, cz. 3. Pieczęcie władz miejskich do 1950 roku, Łódź 2010, ss. 302 + 102 il.
 • Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Przedmioty i podmioty w badaniach historycznych, pod red. M. Adamczewskiego, Warszawa 2011, ss. 196 (więcej).

Artykuły

 • Herby i pieczęcie Pabianic w okresie staropolskim, „Pabianiciana” 1993, T. II, s. 3–13.
 • Lipscy herbu Grabie w świetle źródeł epigraficznych w kolegiacie w Choczu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1994, T. 50, s. 107–129 (dostęp online).
 • Geneza murów obronnych we współczesnym herbie Piotrkowa Trybunalskiego, „Rocznik Łódzki” 1996, R. XLIII, s. 237–245.
 • Miejsce „Albumu herbów miast Królestwa Polskiego” z 1847 roku w polskiej heraldyce miejskiej, [w:] Herby miast polskich w okresie zaborów (1772–1918). Materiały sesji naukowej Włocławek 5–6 grudnia 1996 r., pod red. S.K. Kuczyńskiego, Włocławek 1999, s. 109–130.
 • Funkcje użytkowe herbu miejskiego do końca XVIII w., „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1999, T. IV, s. 67–99.
 • Cztery herby Zduńskiej Woli, [w:] Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918–1939). Materiały sesji naukowej Włocławek 24–25 października 2001 r., pod red. S.K. Kuczyńskiego, Włocławek 2002, s. 169–183 [współautor: Józef Śmiałowski].
 • W sprawie herbu województwa łódzkiego, [w:] Heraldyka i okolice, pod red. A. Rachuby [i in.], Warszawa 2002, s. 176–190.
 • Herb Łodzi w okresie II wojny światowej, [w:] Heraldyka polska w okresie II wojny światowej (1939–1945). Materiały sesji naukowej Włocławek 14–15 października 2004 roku, pod red. S.K. Kuczyńskiego, Włocławek 2005, s. 167–182.
 • Godła szlacheckich herbów w heraldyce miejskiej Polski centralnej w latach 1793/1795–1939, „Rocznik Łódzki” 2006, T. LIII, s. 33–65.
 • Analiza statystyczna zespołu staropolskich pieczęci miejskich z obszaru Wielkopolski, [w:] Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, pod red. Z. Piecha, J. Pakulskiego, J. Wroniszewskiego, Warszawa 2006, s. 311–337.

Ekspertyzy heraldyczne

 • Herb powiatu ziemskiego piotrkowskiego (1999)
 • Herb powiatu zgierskiego (1999–2002)
 • Herb powiatu łódzkiego – wschodniego (2000)
 • Herb województwa łódzkiego (2001–2002)
 • Sztandar powiatu sieradzkiego (2008)
 • Liczne herby gmin i miast województwa łódzkiego

 

Spis publikacji