Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

jedynakiewicz mroz katarzyna

 

 

 

 

 

 

E-mail: katarzyna.jedynakiewicz@filhist.uni.lodz.pl

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia społeczna III Rzeszy
 • Niemiecka emigracja antynazistowska
 • Przezwyciężanie nazistowskiej przeszłości w RFN
 • Historia kobiet w Niemczech w XX wieku
 • Niemiecki swing w latach 30 i 40. XX wieku

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1980 – matura w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Łodzi
 • 1985 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – magisterium na podstawie pracy pt. Prusy wobec powstania kościuszkowskiego 1794 roku  (promotor – prof. Zofia Libiszowska)
 • 1994 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; doktorat na podstawie rozprawy pt. Osobowość i życie codzienne Tadeusza Kościuszki  (1. promotor – prof. Zbigniew Kuchowicz, 2. promotor – prof. Jerzy Grobis)
 • 2003 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, habilitacja na podstawie rozprawy pt. Intelektualista a polityka. Działalność emigracyjna Klausa Manna (1933–1949)

Przebieg pracy zawodowej

 • 1985–1991 – asystent stażysta, asystent w Katedrze Historii Polski Nowożytnej UŁ
 • 1991–1994 – starszy asystent w Katedrze Historii Powszechnej Nowożytnej UŁ
 • 1994–2006 – adiunkt w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ
 • 2006–2021 – profesor w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej UŁ

Wypromowani licencjusze, magistrowie i doktorzy

 • 3 doktorów
 • 27 magistrów
 • 4 licencjuszy

Nagrody naukowe

 • 1985 – dyplom magisterski z wyróżnieniem i medal "Za chlubne studia"
 • 1997 – nagroda rektora UŁ II stopnia za książkę pt. Osobowość i życie codzienne Tadeusza Kościuszki
 • 2004 – nagroda rektora UŁ I stopnia za książkę pt. Intelektualista a polityka. Działalność emigracyjna Klausa Manna (1933–1949)
 • 2008 – Złota Odznaka UŁ
 • 2014 – nagroda rektora UŁ III stopnia za książkę pt. Zawsze pod prąd. Życie Eryki Mann (1905–1969)

Stypendia i granty

 • 1992 – stypendium Fundacji Pomocy Niezależnej Nauce Polskiej (kwerenda w Bibliotece Polskiej w Paryżu)
 • 1999 – wsparcie finansowe monachijskiego Institut für Zeitgeschichte (kwerenda w zasobach archiwalnych i bibliotecznych Instytutu)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • od 1985 – Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki
 • od 2007 – Komisja Historii Stosunków Międzynarodowych w Komitecie Nauk Historycznych PAN

Działalność redakcyjna

 • Zastępca redaktora „Przeglądu Nauk Historycznych”
 • Zastępca redaktora “Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Historica

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Osobowość i życie codzienne Tadeusza Kościuszki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, ss. 188.
 • Intelektualista a polityka. Działalność emigracyjna Klausa Manna (1933–1949), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, ss. 264.
 • Zawsze pod prąd. Życie Eryki Mann (1905–1969), Wydawnictwo Semper, Warszawa 2013, ss. 437 (więcej).

Artykuły

 • Niemiecka emigracja antynazistowska wobec wojny domowej w Hiszpanii (1936–1939), „Przegląd Zachodni”, R. LVI, 2000, nr 3, s. 131–142.
 • Radziecka „wielka czystka” w opiniach niemieckiej emigracji literackiej (1936–1939), „Dzieje Najnowsze”, R. XXXVI, 2004, nr 2, s. 73–92 (dostęp online).
 • Z dziejów niemieckiej antynazistowskiej reprezentacji politycznej na wychodźstwie. „Council for a Democratic Germany” (1944–1945), „Przegląd Zachodni”, R. LXIV, 2008, nr 2, s. 109–141.
 • „Świat jest takim, jakim się go widzi”. Niemcy w świadomości Polaków po II wojnie światowej – stereotypy, kontrowersje, perspektywy na przyszłość, [w:] Trudne sąsiedztwo. Z dziejów relacji polsko-niemieckich w XX i początkach XXI wieku, red. K. Jedynakiewicz-Mróz, Wrocław 2011, s. 27–42.
 • Działalność Narodowego Komitetu „Wolne Niemcy” oraz Związku Niemieckich Oficerów w środowisku jeńców wojennych w ZSRS (1943–1945), „Dzieje Najnowsze”, R. XLV, 2013, nr 4, s. 11–42 (dostęp online).
 • Geneza i okoliczności powstania Ruchu „Freies Deutschland” wśród jeńców niemieckich w ZSRR(1941–1943), „Przegląd Zachodni”, 2014, nr 2, s. 159–184.
 • Antynazistowska emigracja z Niemiec i jej próby utworzenia reprezentacji na wychodźstwie (1933–1945), [w:] Rządy bez ziemi. Struktury władzy na uchodźstwie, red. R. Żurawski vel Grajewski, Warszawa 2014, s. 533–553.
 • Przemiany w położeniu kobiet w Niemczech Zachodnich po II wojnie światowej – kontynuacje i przełomy, „Przegląd Nauk Historycznych”, R. XIII, 2014, nr 2, s. 75–91 (dostęp online).
 • „Pod ciężarem niemieckiej historii”. Generacja wnuków wobec narodowosocjalistycznej przeszłości swych rodzin – próba charakterystyki trendów i postaw, „Politeja”, t. 35(3), 2015, s. 257-270.
 • „Między Gretchen a Walkirią”. Model kobiecości w założeniach programowych i praktycznej działalności Bund Deutscher Mädel, „Przegląd Zachodni”, t. 357(4), 2015, s. 229–255.

 

Spis publikacji

 

Biogram