Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Kita JaroslawStanowisko: profesor zwyczajny

Jednostka: Katedra Historii Polski XIX wieku

Pokój: 18

Telefon: +48 42 635 62 00

Konsultacje:

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania badawcze

 • Dzieje społeczeństwa polskiego doby zaborów
 • Losy ziemiaństwa, chłopów i społeczności małomiasteczkowych w XIX–XX wieku
 • Procesy modernizacyjne w Królestwie Polskim w XIX wieku
 • Kultura uzdrowiskowa w Europie
 • Historia Łodzi i regionu łódzkiego w XIX–XX wieku
 • Biografistyka

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1979–1984 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 18 XI 1993 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Wiesław Puś
 • 20 III 2008 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii; specjalność – historia społeczno-gospodarcza Polski
 • 8 I 2019 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • 1984–1990 – asystent-stażysta, asystent i starszy asystent w Zakładzie Historii Nowożytnej Polski UŁ
 • 1990–1993 – starszy asystent w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ
 • 1994–2008 – adiunkt w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ
 • 1 IV 2008-2019 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ (następnie w Katedrze Historii Polski XIX wieku)
 • od 2019 – profesor zwyczajny

Stanowiska administracyjne 

 • 1 X 2008-30 IX 2011 – kierownik Zakładu Przemian Struktur Społecznych w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ
 • 2008-2015 – zastępca dyrektora Instytutu Historii UŁ
 • od 1 X 2011 – kierownik Katedry Historii Polski XIX wieku
 • 2015-2016 – dyrektor Instytutu Historii UŁ
 • 2012-2107 – pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. kierunku Regionalistyka kulturowa
 • od 2016 – pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. kierunku Wojskoznawstwo

Wypromowani doktorzy, magistrowie i licencjusze   

 • 8 doktorów

Nagrody naukowe

 • Nagrody J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego I–III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej (1989, 1996, 2006, 2008, 2012 – naukowa i organizacyjna, 2014, 2016)
 • Nagroda J.M. Rektora UŁ zespołowa za szczególne osiągnięcia naukowe w obszarze nauk humanistycznych za książkę pt. Sieradz. Dzieje Miasta, t. I–III (2015)
 • Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego (2004)
 • Medal „Uniwersytet Łódzki w służbie społeczeństwu i nauce” (2009)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012)
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2013)
 • „Odznaka za Zasługi dla Miasta Łodzi” (2018)

Staże naukowe, realizowane granty i projekty naukowe

 • Staż naukowy w Uniwersytecie Warszawskim (6 miesięcy)
 • Staż naukowy w Uniwersytecie im. M. Łomonosowa w Moskwie (2 miesiące)
 • Krótkoterminowe wyjazdy studyjne (Moskwa – 2 razy, Tybinga, Praga)
 • Projekt UE 4.1.1 UDA - POKL.04.01-00-045/10 „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ” – główny wykonawca
 • Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 11 H 11 009480 – „Utworzenie repozytorium cyfrowego zbioru „Robotnicy w XIX i XX wieku” – główny wykonawca
 • Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 11 H 12 022681 – „Pamiętniki i listy polskich autorów z ziem zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918” – główny wykonawca

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki (od 1985): członek Komisji Rewizyjnej (1994–2003), członek Zarządu OŁ (od 2003), wiceprezes OŁ PTH (2015-2018), prezes OŁ PTH (od 2018)
 • Polskie Towarzystwo Historyczne - wiceprzewodniczący pierwszej instancji Sądu Koleżeńskiego (2012-2018)
 • Polskie Towarzystwo Historyczne – członek Prezydium Zarządu Głównego (od 2018)
 • Członek Interdyscyplinarnego Zespół Badania Wsi (od 1985)
 • Członek Rady Muzealnej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (od 2017)
 • Członek Rady Muzealnej Muzeum Zamek w Oporowie (od 2019)
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej (od 2010)
 • Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej (od 2015)
 • Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego (od 2015)
 • Członek Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich UŁ (od 2015)

Działalność redakcyjna

 • Sekretarz i członek Redakcji Naukowo-Dydaktycznej czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” (1985-1994)
 • Sekretarz Redakcji Naukowej czasopisma „Rocznik Łódzki” (2003-2011)
 • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Rocznik Łódzki” (2011-2015)
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Zeszyty Wiejskie” (2008-2012)
 • Redaktor Naczelny czasopisma „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” (od 2010)
 • Redaktor Naczelny czasopisma „Rocznik Łódzki” (od 2015)
 • Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Zeszyty Wiejskie” (od 2011)
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Niepodległość i Pamięć” (od 2018)

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–1994. Pro Memoria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, ss. 240 [współautor: Stefan Pytlas].
 • Uniwersytet Łódzki w latach 1945–1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, ss. 214 [współautor: Stefan Pytlas].
 • Słownik biograficzny historyków łódzkich, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2000, ss. 122 + ilustr. [współautor: Rafał Stobiecki].
 • W służbie nauki. Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–2004. Pro memoria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss. 474 [współautor: Stefan Pytlas].
 • Historia – Społeczeństwo – Gospodarka, pod red. S. Pytlasa i J. Kity, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, ss. 253 [współautor i redaktor].
 • Tomasz Potocki (1809–1861). Ewolucja postaw ziemianina polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 530 i wklejki.
 • Kutno poprzez wieki, t. I: Do 1939 roku, pod red. J. Szymczaka, Kutno-Łódź 2011, s. 221-440 [współautor].
 • Patroni łódzkich ulic, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2012, ss. 404 [współautor M. Nartonowicz-Kot] (więcej).
 • Świat dziecka ziemiańskiego. Antologia źródeł, oprac., wstęp i przypisy N. Kapuścińska-Kmiecik, J. Kita, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 220 (więcej).
 • Sieradz, t. 2: Dzieje miasta w latach 1793-1939, Wyd. PTH, Łódź-Sieradz 2014, ss. 496 [współautor i redaktor M. Nartonowicz-Kot].
 • Powstanie styczniowe w Łodzi i regionie. Studia i materiały, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2014, ss. 198 [współautorstwo – M. Nartonowicz-Kot, K. Jadczyk] (więcej).
 • „Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów …”. Dziennik Ludwiki Ostrowskiej z Maluszyna, oprac. J. Kita i P. Zawilski, Wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 190 (dostęp online).
 • Luminarze nauki polskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Pro memoria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 330 (więcej).
 • Zapomniane polskie uzdrowiska, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2016, ss. 320 (więcej).
 • Ziemianka w dziewiętnastowiecznym kurorcie. Listy Stefanii z Lemańskich Rzewuskiej do męża z pobytów w zagranicznych uzdrowiskach, wstęp i opracowanie J. Kita i U. Klemba, Wydawnictwo Księży Młyn, Łódź 2017, ss. 236 (więcej).
 • Dzieje Witoni i gminy Witonia (do 1939 roku), Wydawnictwo PTH, Łódź-Witonia 2018, ss. 300 [współautor T. Nowak].