Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

Boldyrew AleksanderStanowisko: adiunkt

JednostkaKatedra Historii Średniowiecznej

Pokój: 17

Telefon: +48 42 635 61 83

Konsultacje: poniedziałek 13.30-15.00 online / Teams

E-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Historia wojskowości epoki jagiellońskiej
 • Historia kultury materialnej
 • Historia gospodarcza  

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1995–1998 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2004 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Jan Szymczak
 • 2012 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia średniowieczna, historia nowożytna, historia wojskowości

Przebieg pracy zawodowej

 • 1998–2005 – asystent w Zakładzie Historii Średniowiecznej, Instytut Historii, Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2005–2018 – adiunkt w Zakładzie Historii Polski do XIX w., Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • od 2018 – adiunkt w Katedrze Historii Średniowiecznej UŁ

Nagrody naukowe

 • Nagroda II stopnia Rektora Akademii Świętokrzyskiej za wyróżniające osiągnięcia naukowe (2005)
 • Nagroda I stopnia Rektora UJK za wyróżniające osiągnięcia naukowe (2013)

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki
 • Zespół Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych PAN
 • Stowarzyszenie Historyków Wojskowości
 • Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy, Oddział Łódź

Projekty badawcze

 • „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Źródła do dziejów wojskowości polskiej w epoce Jagiellonów”, projekt w ramach programu NPRH – wykonawca merytoryczny

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005, ss. 416 (więcej).
 • Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej polowie XVI wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011, ss. 419.
 • Equus Polonus. Koń w wojsku polskim w XVI wieku, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Filia, Wydawnictwo Drukarnia Marland2 Marek Rusak, Piotrków Trybunalski–Zelów 2016, ss. 174.

Artykuły

 • Hodowla i handel końmi w Polsce XVI w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2009, t. LXIX, s. 31–90 (dostęp online).
 • Uzbrojenie wczesnonowożytnego dworu książęcego w świetle rachunków dworskich. Analiza porównawcza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2009, R. LVII, nr 1, s. 3–18.
 • Konie, rząd koński i oporządzenie jeździeckie wczesnonowożytnego dworu książęcego w świetle rachunków dworskich. Analiza porównawcza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2009, R. LVII, nr 3–4, s. 369-378.
 • Arkebuzy w wojsku polskim w pierwszej połowie XVI w. (w świetle rejestrów popisowych piechoty zaciężnej), [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie – miejsca – przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo- dydaktycznej, red. T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak, Warszawa 2011, s. 539–550.
 • Pawęże w wojsku polskim w pierwszej połowie XVI w. (w świetle rejestrów popisowych piechoty zaciężnej), [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz, J. Maik, P. A. Nowakowski, Łódź 2011, s. 49–78.
 • Wojna bez medycyny. Ranni na polach bitew Europy Środkowo-Wschodniej w XVI w., [w:] Medizin und Krieg in historischer Perspektive. Medycyna i wojna w perspektywie historycznej, red. U. Caumanns, F. Dross, A. Magowska, Frankfurt am Main 2012, s. 37–48 (wersja niemieckojęzyczna: Krieg ohne Medizin. Verwundete auf den Schlachtfeldern Ostmitteleuropas im 16. Jahrhundert, [w:] Medizin und Krieg in historischer Perspektive. Medycyna i wojna w perspektywie historycznej, red. U. Caumanns, F. Dross, A. Magowska, Frankfurt am Main 2012, s. 49–52).
 • Hand Fire-arms of the Polish Mercenary Infantry During the Moldavian Campaign of 1538, „Fasciculi Archaeologiae Historicae” 2012, fasc. XXV, s. 59–66.
 • The Changes of the Offensive Armament of Polish Mercenary Infantry in the First art of the XVI-th Century and Their Influence on the Tactics of the Unit, [w:] Weapons Bring Peace? Warfare in Medieval and Early Modern Europe, ed. L. Marek, „Wratislavia Antiqua” 2013, vol. 18, s. 221–227.
 • The Armament of Polish Mercenary Infantry in the First Part of the 16th Century, „Fasciculi Archaeologiae Historicae” 2014, fasc. XXVII, s. 79–85 (dostęp online).
 • Карціна «Бітва пад Оршай» і даследаванне яе прыдатнасці для вывучэння гісторыі ўзбраення. Да пытання аб гістарыяграфіі легендарнага палатна, „Arche” снежань 2014, 2 (133), s. 441–455.
 • Armatury orszańskie 1514 roku, „Biblioteka Epoki Nowożytnej”, nr 3 (II/2015), s. 153–172.
 • Między koniecznością a powinnością. Motywacje podejmowania służby w XVI-wiecznej zaciężnej armii koronnej, [w:] O powinnościach żołnierskich, t. I: Na fundamencie historii i tradycji, red. A. Drzewiecki, Oświęcim 2016, s. 87–99.
 • Służba wojsk pieniężnych jako kontrakt handlowy w Polsce ostatnich Jagiellonów, [w:] Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016, s. 55–62.
 • The bow in the borderland in the 16th century, „Fasciculi Archaeologiae Historicae” 2017, fasc. XXX, s. 11–17 (dostęp online).
 • Horyzont geograficzny żołnierzy zaciężnych w Polsce za ostatnich Jagiellonów. Przyczynek do badań nad mobilnością grupy zawodowej, „Studia z Dziejów Wojskowości” 2017, t. VI, s. 53–69 (dostęp online).
 • Prawoskrzydłowy manewr wojsk polsko-litewskich w bitwie pod Orszą (8 września 1514 r.), „Roczniki Humanistyczne” 2018, t. LXVI, z. 2, s. 25– 38 (dostęp online).