Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 84

Pracownicy

kompa andrzejStanowisko: adiunkt

JednostkaKatedra Historii Bizancjum

Pokój: 42

Telefon: +48 42 635 61 93

Konsultacje:

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zainteresowania badawcze

 • Władza cesarska, ustrój i ideologia ustrojowa Bizancjum między V a VIII w. n.e.
 • Cesarstwo za panowania cesarza Leona I (457–474)
 • Kaganat chazarski i relacje Bizancjum z Chazarami VII–IX w.
 • Historiografia bizantyńska od V do IX w.

 

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 1999–2002 – Uniwersytet Łódzki – studia prawnicze
 • 2002–2006 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 22 X 2014 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

 • 2006–2015 – asystent w Katedrze Historii Bizancjum UŁ
 • od 1 XII 2015 – adiunkt w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

Nagrody naukowe

 • stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w nauce
 • medal Uniwersytetu Łódzkiego Za chlubne studia

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • członek Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • sekretarz Komisji Bizantynologiczna przy Polskim Towarzystwie Historycznym
 • założyciel Stowarzyszenia Historyków Starożytności, członek Komisji Rewizyjnej
 • członek i sekretarz Komitetu Redakcyjnego serii Byzantina Lodziensia

Działalność redakcyjna

 • redakcja wydawnicza i korekta tomu Byzantina Lodziensia XI (Łódź 2008),
 • opracowanie i redakcja strony internetowej Katedry Historii Bizancjum – http://www.bizancjum.uni.lodz.pl
 • redaktor tematyczny dla bizantynologii czasopisma „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, członek Komitetu Redakcyjnego
 • korespondent bibliograficzny „Byzantinische Zeitschrift”

 

Najważniejsze publikacje

Książki

 • Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem, Łódź 2014, ss. 490 = Byzantina Lodziensia XVII [współautorzy Mirosław J. Leszka i Teresa Wolińska].

Artykuły

 • Nicefor, patriarcha Konstantynopola – polityk, teolog, historyk, [w:] Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów (18–21 kwietnia 2007), t. II, Z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania SKNH UŁ, Łódź 2008, s. 153–171.
 • Tajna misja bizantyńska na Kaukazie w początkach VIII w., [w:] Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. P. Olszewski, K. Borkowski, Piotrków Trybunalski 2008, s. 47–58.
 • Zbieżność losów a zbieżność narracji. O strukturze i autorstwie „Chronografii” Teofanesa, [w:] Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność (idee i teksty) – III Kongres Mediewistów Polskich, Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Łódź 22–24 września 2008, red. M. J. Leszka, T. Wolińska, Łódź 2009, s. 141–161.
 • Pamięć najdawniejszej przeszłości w średniobizantyńskich źródłach konstantynopolitańskich, [w:] Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski, Kraków 2010, s. 795–818.
 • Rzymska poena laquei? Jeszcze kilka słów na temat śmierci Papatzysa i Balgitzisa, „Czasopismo Prawno–Historyczne” 62.2, 2010, s. 259–274.
 • Mieszkańcy Konstantynopola. Struktura społeczna, [w:] Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M. J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 178–226 [rozdział 3.1].
 • Edukacja w Konstantynopolu, [w:] Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M. J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 576–642 [rozdział 10].
 • Krótkie zapiski historyczne. Parastáseis sýntomoi chronikaí, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 87, 2011, s. 269–310. [tłumaczenie źródła i nota wstępna – współautorzy Maciej Kokoszko i Paweł Filipczak]
 • Konstantynopolitańskie zabytki Stambułu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 87, 2011, s. 123–214, il. 1–72 (= Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, współredaktorzy Mirosław J. Leszka i Kirył Marinow).
 • Gnesioi filoi: the Search for George Syncellus’ and Theophanes the Confessor’s Own Words, and the Authorship of Their Oeuvre, „Studia Ceranea” 2015, t. 5, s. 155230.

 

Spis publikacji